Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSH2611 Små reaktorer 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SH2611 (HT 2018–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Bränsleekonomi i små reaktorer: Anrikning och styrstavsvärde

Passiv säkerhet i små reaktorer: Reaktivitetsåterkopplingar, naturlig cirkulation och restvärmebortföring

Svåra haverier: Källterm och radiologisk inverkan på omgivningen

Kostnadsanalys: Kapitalkostnader, bränslekostnader och driftkostnader

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna

 1. Designa en liten reaktor för produktion av elektricitet och värme
 2. Analysera säkerherhetsegenskaper hos små reaktorer
 3. Utvärdera ekonomin för kommersiell drift av små kärnkraftsreaktorer

Kursupplägg

Inlämningsuppgifter, projekt, Muntlig presentation, muntlig tentamen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurs SH2600 Reaktorfysik, eller motsvarande kompetens

Rekommenderade förkunskaper

Kurs SH2600, Reaktor fysik, eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt: SMR-design, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Presentation av SMR, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgift 1: härddesign, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Hemuppgift 2: passiv säkerhet, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Hemuppgift 3: svåra haverier, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen ges i nära samarbete med kärnteknisk industri.

Betyget sätts efter prestation på muntlig tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg på alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Janne Wallenius

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2611

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Janne Wallenius (janwal@kth.se)

Övrig information

Kursen ges i nära samarbete med kärnteknisk industri.

Betyget sätts efter prestation på muntlig tentamen