SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp

Classical Physics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält, elektriska kretsar samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar

Med "fysikaliska" avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Historiskt perspektiv på fysikaliska framsteg.

Grundläggande vågbegrepp, akustik, vågor i musikinstrument.

Interferens och stående vågor.

Grundläggande och tillämpad elektrostatik.

Grundläggande och tilllämpad magnetism och elektromagnetism.

Elektriska likströms- och växelströmskretsar. Trefas.

Elektromagnetiska vågen.

Geometrisk optik, kameran, projektorn, teleskopet och mikroskopet.

Interferens och diffraktion med elektromagnetiska vågor.

Polarisation.

(34 F, 20h Ö)

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Analys i en variabel (SF1673), Linjär algebra (SF1672) samt Flervariabelanalys (SF1674) rekommenderas, och läses parallellt med denna kurs.

Litteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Magnus Andersson (magnusan@kth.se) Lars Bergqvist (lbergqv@kth.se)

Examinator

Magnus Andersson <magnusan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.