Hoppa till huvudinnehållet

SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp

Vågrörelselära och elektromagnetism är två viktiga områden inom den klassiska fysiken med ett stort antal tillämpningar. I denna kurs får du lära dig att räkna på olika tillämpningar samt får även en inblick i hur mer avancerad matematik kan användas för att lösa tekniska problem

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SK1104 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Historiskt perspektiv på fysikaliska framsteg.
Grundläggande vågbegrepp, akustik, vågor i musikinstrument.
Interferens och stående vågor.
Grundläggande och tillämpad elektrostatik.
Grundläggande och tilllämpad magnetism och elektromagnetism.
Elektriska likströms- och växelströmskretsar. Trefas.
Elektromagnetiska vågor.
Geometrisk optik, kameran, projektorn, teleskopet och mikroskopet.
Interferens och diffraktion med elektromagnetiska vågor.
Polarisation.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält, mekaniska och elektromagnetiska vågor
  • bedöma lösningens rimlighet för verkliga situationer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF1673 Analys i en variabel, SF1672 Linjär algebra samt SF1674 Flervariabelanalys. Dessa läses parallellt med denna kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEND - Digital examination, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENE - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENV - Skriftlig tentamen, vågrörelselära, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1104

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Andersson (magnusan@kth.se)