Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp

Vågrörelselära och elektromagnetism är två viktiga områden inom den klassiska fysiken med ett stort antal tillämpningar. I denna kurs får du lära dig att räkna på olika tillämpningar samt får även en inblick i hur mer avancerad matematik kan användas för att lösa tekniska problem

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 2, MAFY, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 1, Obligatorisk

Perioder

HT 2024: P2 (4,0 hp)

VT 2025: P3 (3,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-03-16

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

AlbaNova

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50754

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Magnus Andersson (magnusan@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SK1104 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Historiskt perspektiv på fysikaliska framsteg.
Grundläggande vågbegrepp, akustik, vågor i musikinstrument.
Interferens och stående vågor.
Grundläggande och tillämpad elektrostatik.
Grundläggande och tilllämpad magnetism och elektromagnetism.
Elektriska likströms- och växelströmskretsar. Trefas.
Elektromagnetiska vågor.
Geometrisk optik, kameran, projektorn, teleskopet och mikroskopet.
Interferens och diffraktion med elektromagnetiska vågor.
Polarisation.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält, mekaniska och elektromagnetiska vågor
  • bedöma lösningens rimlighet för verkliga situationer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF1673 Analys i en variabel, SF1672 Linjär algebra samt SF1674 Flervariabelanalys. Dessa läses parallellt med denna kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEND - Digital examination, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENE - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENV - Skriftlig tentamen, vågrörelselära, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja, men det tillåts endast av examinator om godkännandet ligger mindre än två år tillbaka i tiden.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Andersson (magnusan@kth.se)