SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp

Cell Culture: Theory and Practice

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen vänder sig till fysiker som är intresserade av att jobba med biologiska objekt såsom odlade djurceller. Kursens syfte är att ge svar på frågor som uppstår under experiment på levande celler och under det praktiska arbetet med cellodling.

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

 • redogöra för de grundläggande egenskaper av djurceller
 • redogöra för de huvudsakliga behov av odlade celler / krav på cellens omgivning vid cellodling
 • bedöma vilken utrustning och vilka förbrukningsmateriel behövs för cellodling och för experiment på levande celler
 • beskriva vilka moderna tekniker som används inom cellodling
 • utifrån kunskap om de cellodlingsteknikerna och cellegenskaperna kunna bedöma och motivera vilka celler och vilka cellodlingstekniker som är mest lämpade för olika experiment
 • utföra de grundläggande procedurer inom cellodlingen (räkna, sätta om cellerna, bedöma deras kondition)
 • förstå risker och etiska problem relaterade till cellodlingen

Kursens huvudsakliga innehåll

Syften med cellodling. Säkerhet och lagstiftning. Cellodlingslaboratoriet: inredning, rengöring, apparaturen. Cellodlingsmetoder. Medier och lösningar. Nedfrysning och upptining. Kontamination av cellkulturer. Metoder för mätning av cellviabilitet/celldöd.

Föreläsningar (10 timmar), laborationer (12 timmar).

Laborationer:

- omsättning av djurceller (två labbtillfällen)

- mättning av cellernas viabilitet/celldöd

Behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SK2530 (Introduktion till biomedicin) eller SK2531 (Biomedicin för ingenjörer) rekommenderas, men är inte ett krav.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, cellodlingsprotokoll.

ECACC Handbook – Fundamental Techniques for ECACC Cell Lines (online).

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1 2,0 hp, betyg P)

Skriftlig tentamen (TEN1 2,0 hp, betygsskala A, B, C, D, E

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Marina Zelenina (marinaz@kth.se)

Examinator

Marina Zelenina <marinaz@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.