Hoppa till huvudinnehållet

SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SK2513 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Cellodlingslaboratoriet: utrustning, redskap, förbrukningsvaror. Cellodlingsmetoder. Medier och lösningar. Kontamination av cellkulturer. Mätning av cellviabilitet. Bra cellodlingspraxis. Etiska och hållbarhetsfrågor relaterade till cellodling.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt sätta om en djurcellinje
  • beskriva utrustning, redskap och förbrukningsvaror som behövs för cellodling
  • redogöra för de olika aspekterna av god cellodlingspraxis
  • utföra beräkningar som är nödvändiga för cellodling och för beredning av koncentrerade lösningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SK2530 (Introduktion till biomedicin) eller SK2531 (Biomedicin för ingenjörer) rekommenderas, men är inte ett krav.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1 2,0 hp, betyg P)

Skriftlig tentamen (TEN1 2,0 hp, betygsskala A, B, C, D, E)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Profile picture Marina Zelenina

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2513

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marina Zelenina (marinaz@kth.se)