Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning

KTH - Centrum för Hållbar Luftfart Utlysning av forskningsanslag

CSA:s utlysning 2022

Information:

CSA utlyser härmed en tredje omgång av forskningsmedel om sammanlagt 11.5 MSEK. Inkomna förslag kommer att utvärderas av externa experter såväl som av styrelsen för att sedan rekommen-deras till Trafikverkets forskningsportfölj Luftfart för beslut.

Gällande tidsramar och deadlines för ansökan är dessa:

Utlysning öppnar 2022-03-18
Sista ansökningsdag 2022-05-01
Beslut kungöres 2022-09-01
Sista datum för projektavslut 2024-12-31

Utlysningstexten i sin helhet kan laddas ner här (pdf 157 kB) .  

Beslut om ansökningar för CSA:s utlysning 2019

Bakgrund:

CSA har utvärderat sex inkomna projekt med hjälp av en grupp oberoende experter. Resultatet av denna utvärdering ledde till att CSA styrelse 2019-06-04 beslöt att samtliga projekt är av BRA nivå och skall rangordnas. Detta beslut skickades till TRV portfölj för luftfart, som vid sitt möte 2019-06-13 tillstyrkte CSA:s beslut med ändringen att projektet ”Particle emissions from air transport during landing and take off - cloud based measurement, modelling and mitigation efforts” skall strykas från listan. Detta projekt kan inte, då det helt saknar bulleranknytning, finansieras av medel kopplade till CSA. Projektet är dock intressant och skall uppmanas att söka direkt till portföljen.

Vidare innan slutligt beslut tas av portföljen om de resterande 5 projekten skall ansökningarna kompletteras enligt:
- Med specificerad budgetplan avsnitt 6.
- Med riskhantering enligt avsnitt 9.
- Benchmarking och komplettera gärna vid behov under avsnitt 1.8.


Där hänvisningarna är till TRV mall för FoI ansökningar.
CSA:s ledning fick uppdraget att ordna denna komplettering senast till den 10 augusti vilket utförts.

Rekommendation:

De 5 projekt nedan som rekommenderas för finansiering i CSA utlysning
2019 är uppräknade enligt den rangordningen som blev slutresultatet av ovanstående två möten:

  1. ODESTA = Optimizing Aircraft Descent for Environmentally Sustainable Aviation PI: Valentin Polishchuk, Associate Professor, AEAR group , LiU,valentin.polishchuk@liu.se co-PI: Prof. Mats Åbom, director KTH CSA , 08-790 7944 matsabom@kth.se co-PI: Billy Josefsson, Research and Innovation, LFV, billy.josefsson@lfv.se Sökt belopp: 4 000 000 SEK, Projekttid: 4 år (D-projekt)
  2. CIDER - CorrelatIon- and physics based preDiction of noisE scenaRios. Main applicant: Tomas Grönstedt, tomas.gronstedt@chalmers.se, +46704923339 Other project members: Henrik Ekstrand (Novair), Ulf Tengzelius (CIT, Chalmers Industrial Technology), Ph.D. student (to be recruited, Chalmers University of Technology), Mats Åbom (KTH, CSA centre director). Sökt belopp: 5 913 000 SEK, Projekttid: 4 år (D-projekt)
  3. OPNOP - Operational Noise Optimization Huvudsökande: Vernamack AB Box 357 101 27 Stockholm Projektansvarig: Bengt Moberg. Sökt belopp: 2 793 452 SEK, Projekttid: 2 år
  4. TREVOL - Aircraft Trajectory Analysis for Reduced Environmental Impact Huvudsökande: Evelyn Otero Sola, otero@kth.se, medsökande Ulf Tengzelius Sökt belopp: 1 960 000 SEK, Projekttid: 2 år
  5. ERAS - Evaluation of Realistic Approach Scenarios Huvudsökande: Vernamack AB Box 357 101 27 Stockholm Projektansvarig: Bengt Moberg Sökt belopp: 2 179 874 SEK, Projekttid: 2 år

Totalt ansökt belopp: 16 846326 SEK (utlysningens ram var 18 MSEK)
KTH 2019-08-09
…………………………………………………..
Mats Åbom, Professor
Föreståndare CSA