Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Learning and Evaluating the Geometric Structure of Representation Spaces

Tid: Må 2022-06-13 kl 15.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65953366981

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Petra Poklukar , Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST), Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Professor Søren Hauberg,

Handledare: Danica Kragic, Robotik, perception och lärande, RPL, Centrum för autonoma system, CAS

Exportera till kalender

QC 20220523

Abstract

Effektive representationer av observerat input-data har visat sig ge ensignifikant ökning av prestandan för träningsproblem i ett flertal områden.För att på ett automatiskt sett få fram sådana representationer behövervi både i) modeller som kan identifiera användbara mönster i input-datatoch koda dessa till strukturerade lågdimensionella representationer, samtii) utvärderingsmått som på ett tillförlitligt sätt mäter kvaliteten av dessarepresentationer. I denna avhandling presenterar vi arbete som hanterar bådadessa krav, där fokus ligger på ii) eftersom utvärdering av representationerhar varit ett i stort sätt outforskat ämne i litteraturen för maskininlärning.Vi börjar med en översikt av representationsinlärningstekniker och typer avstrukturer som man kan förelägga på representationsrymden, vilket tillhöri). I detta avseende, presenterar vi modell för representationsinlärning somidentifierar användbara mönster från multimodal data, samt beskriver enmetod som framhäver struktur på representationsrymden som gör sig välpassande för robotikuppgift. Vi studerar sedan genomgående problemet medatt avgöra kvaliteten av dessa inlärda representationer och ger en översikt avvanliga fallgropar som finns med nuvarande metoder. Vi motiverar med dettautvärderingen baserat på av representationernas geometriska egenskaper ochpresenterar två nya utvärderingsalgoritmer vilka huvuddelen av avhandlingenbestår av. Slutligen så presenterar vi ett praktiskt användningsområde avalgoritmerna för att jämföra stora inputgrafer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312723