Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Perspectives on Assessment in Introductory Computer Science Courses

Exploring and Comparing Experiences of Students, Teaching Assistants, and Course Coordinators

Tid: Må 2022-04-25 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66681112295

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Emma Riese , Teoretisk datalogi, TCS

Opponent: Associate Professor Päivi Anneli Kinnunen, University of Helsinki

Handledare: Professor Viggo Kann, Teoretisk datalogi, TCS, Lärande i Stem; Associate Professor Olle Bälter, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Associate Professor Stefan Stenbom, Digitalt lärande, Lärande i Stem; PhD Johan Thorbiörnson, Digitalt lärande

Exportera till kalender

QC 20220330

Abstract

Bedömningar av studenters prestationer, inklusive att ge studenterna återkoppling, är centrala delar av kursutformningen inom högre utbildning. Bedömningar kan dock göras på olika sätt och med olika syften. Inledande programmeringskurser (CS1) ges ofta till en stor grupp studenter där många valt ett annat huvudämne än datavetenskap. För att kunna genomföra bedömningarna och ge studenterna individuell återkoppling, anlitas ofta lärarassistenter (studenter med tidigare erfarenhet av ämnet) som hjälper kursansvariga (huvudlärarna).

Det praktiknära forskningssyftet med denna avhandling är att ge rekommendationer till kursansvariga och assistenter om hur bedömningssituationer kan integreras i CS1-kurser, med en strävan att upplevas som både rättvisa och relevanta examinationer samt utgöra möjligheter att ge studenterna användbar återkoppling. För att kunna göra det utforskas erfarenheter och användning av bedömning i CS1-kurser, som ges till studenter som inte har valt datavetenskap som sitt huvudämne, ur studenters, assistenters och kursansvarigas perspektiv. De tre intressenternas erfarenheter jämförs också med varandra och för att ytterligare förstå erfarenheterna undersöks även assistenters och kursansvarigas syn på sina roller i relation till bedömningarna. De studerade bedömningstyperna inkluderar labbuppgifter, mittkursprov och individuella slutprojekt. 

Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, med en utgångspunkt i det kvalitativa, har var och en av dessa intressenters perspektiv studerats i detalj, främst i en svensk kontext. Forskningsresultaten belyser assistenternas komplexa roll och hur beroende de andra intressenterna är av dem. Resultaten tyder på att var och en av de tre studerade bedömningstyperna har svagheter och styrkor som ofta upplevs olika av intressenterna. Detta inkluderar fallgropar där bedömningssituationer, som är utformade av kursansvariga för att vara både lärandeaktiviteter och betygsätts, är utmanande för assistenterna att genomföra. Bedömningarna riskerar då att upplevas av studenterna som orättvisa eller beroende av vilken assistent som genomför dem. Vidare tyder resultaten på att assistenterna ställs inför utmaningar som är relaterade till relationen mellan student och assistent, särskilt hur assistenterna hanterar situationer där de också ser sig som vänner till studenterna. Den stora gruppen studenter begränsar kursansvarigas roll i bedömningarna och de har en mer övervakande roll som inte alltid är synlig för studenterna. 

Rekommendationer för assistenter och kursansvariga, grundade i forskningsresultaten, presenteras i avhandlingen. Ytterligare implikationer av forskningen, i form av assistentutbildningsinsatser, beskrivs och utvärderas också.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-310330