Forskning vid avdelningen för fastighetsekonomi och finans

Avdelningens forskning kan beskrivas både utifrån den marknad som analyseras och utifrån det teoretiska område som ligger till grund för forskningen. Forskningen handlar om byggmarknaden (t ex upphandlingsfrågor), marknaden för fastighetsutveckling (t ex metoder för marknadsanalyser), marknaden där fastigheter köps och säljs (t ex om prisbildning och fastighetsvärdering) och marknaden för fastighetsförvaltning (t ex vad som görs i egen regi och vad som köps på marknaden). Forskningen bygger både på företagsekonomisk och nationalekonomisk teori. Inom alla KTHs forskningsområden är frågor om uthållig utveckling centrala och inom vår forskning är både miljömässig uthållighet (t ex i form av en rad projekt om gröna byggnader) och social uthållighet (t ex studier rörande socialt kapital i bostadsområden) centrala.

Huvudsakliga frågeställningar i pågående och genomförda forskningsprojekt under de senaste åren kan exemplifieras med följande punkter.

  • Effekter av olika upphandlingsformer: Hur påverkar val mellan utförandeentreprenad, totaltentreprenad och sk PPP-projekt (Public-Private Partnership) incitamenten för innovationer och hög kvalitet.
  • Marknadsanalys: Hur ska en "developer" i tidiga skeden av ett projekt kunna fånga upp kundernas värderingar och utforma projekt så att de blir attraktiva?
  • Social kapital i bostadsområden: I flera storstäder pågår en omfattande ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Påverkar det sociala kapitalet sannolikheten att en ombildning kan genomföras och hur påverkar själva ombildningen det sociala kapitalet.
  • Värdebegrepp och värderingsmetoder: Behövs ett tredje värdebegrepp vid sidan av marknadsvärde och individuellt avkastningsvärde? Hur ska man värdera fastigheter under perioder där det sker stora förändringar i omsättningen och är det "korrekta" marknadsvärdet ett där omsättningen hålls konstant? .
  • Prisindex på bostadsmarknaden: För att följa marknaden och för att kunna skapa finansiella derivat krävs bra prisindex. Hur ska t ex ett index ta hänsyn till att de fastigheter som säljs vid en tidpunkt kanske skiljer sig egenskapsmässigt från de som säljs vid en senare tidpunkt? När det gäller värderingsmetoder är en nyckelfråga hur värderingar ska gå till i en situation där mängden tillgänglig och aktuell information är begränsad.
  • Prisbubblor på fastighetsmarknaden: Här har avdelningen både sett på hur det kontroversiella begreppet prisbubbla bör definieras och hur man ska bedöma huruvida en kraftig prisökning indikerar att det är en prisbubbla eller inte.
  • Gröna fastigheter: Avdelningens forskning fokuserar på lönsamhet och kundnöjdhet i miljömässigt bra byggnader både när det gäller nyproduktion och renovering på både kontors- och bostadsmarknaden. Den metodmässiga strategin har bl a varit att använda s k tvillingstudier.
  •  Hyreskontrakt på kontorsmarknaden ur ett internationellt perspektiv: Kontraktslängder, besittningsskydd och gränsdragningen mellan hyresgästens och hyresvärdens ansvar skiljer sig väsentligt mellan olika länder och en fråga är hur detta påverkar marknadens effektivitet.
  • Regelverk för bostadshyresmarknaden: Hur kan man kombinera ett "rimligt" besittningsskydd med en fungerande marknad i betydelsen att det finns ett utbud tillgängligt på marknaden?
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-02-17