Till innehåll på sidan

Tema Markexploatering

Seminarium från Forum för Bostadsforskning

Tid: Ti 2022-12-13 kl 13.00 - 15.00

Plats: Stockholms universitet och online på zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Anna Hrdlicka, KTH och Peter Ekbäck, KTH

Exportera till kalender

Markexploatering syftar ofta till att möjliggöra ny- eller ombyggnad av bostäder. Samtidigt föregås anläggnings- och byggnadsverksamheterna av flera olika moment i det som brukar benämnas samhällsbyggnadsprocessen, t.ex. strategiska markförvärv, fysisk planering, fastighetsbildning, rättighetsupplåtelser, utbyggnad av infrastruktur etc. Under detta seminarium belyses två viktiga moment i samhällsbyggnadsprocessen.

Att det ska vara så svårt?!

Medborgarnas medverkan i fysisk planering

Anna Hrdlicka, doktorand vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, presenterar ett pågående forskningsprojekt rörande inflytande och medborgardeltagande i planprocesser enligt plan- och bygglagen. I studien, som bygger på en rättsvetenskaplig ansats i kombination med intervjuer och enkäter, belyses den historiska utvecklingen rörande medborgarinflytande, förekomsten av informella planformer, skillnader mellan politiker och tjänstemän i synen på medborgardialoger under planprocessen, alternativa lösningar samt reformbehov.

Mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess!

Dags att upphäva 3 kap. i fastighetsbildningslagen?

Peter Ekbäck, professor i fastighetsteknik vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, presenterar ett avslutat forskningsprojekt med fokus på de juridiska möjligheterna och svårigheterna att digitalisera (och på sikt automatisera) olika beslutsprocesser inom samhällsbyggnadsområdet, såsom överlåtelser av fast egendom, förändring av fastighetsindelningen, förändring av markanvändning. Resultaten visar bl.a. att vissa villkor i fastighetsbildningslagen har tydliga markpolitiska funktioner med koppling till reglering av markanvändning. I ett digitaliseringsperspektiv är detta problematiskt, och ett reformförslag är att utreda och se över de allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen.

Under seminariet presenteras frågeställningar och de viktigaste slutsatserna i studierna. Efter presentationerna följer frågor och diskussion under ledning av medlemmarna i FBS.

Välkommen!

Anmälan sker på Kommande seminarier | KTH

Sista anmälningsdag är 9 december. 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-10-19