Till innehåll på sidan

Regler och rutiner för forskarutbildningssamarbetet inom medicinsk teknologi

Doktorander inom detta utbildningssamarbete är antagen både till Medicinsk vetenskap på KI och till Medicinsk teknologi på KTH. När forskarutbildningen är avslutad kan doktoranden efter godkänd disputation ansöka om en gemensam doktorsexamen, en s.k. joint degree. Nedan presenteras de regler och rutiner som gäller specifikt för dessa doktorander. I övrigt samma regler som för andra doktorander vid KI och vid KTH.

Hemuniversitet

Doktoranden är fullvärdig doktorand vid båda universiteten men rent administrativt är det ett av universiteten som är hemuniversitet. Det andra kallas partneruniversitet.

Hemuniversitet har samordningsansvar för doktoranden, ansvarar för doktorandrekryteringen, samt står bakom och ansvarar för finansieringen. Det är hemuniversitets regelverk som styr i t.ex. anställnings- och lönefrågor.

Handledare

Huvudhandledare kommer alltid från hemuniversitetet. Minst en bihandledare ska komma från partneruniversitet. Även andra bihandledare kan knytas till doktoranden.

Handledaren från partneruniversitet ska ha särskilt ansvar för att doktoranden känner sig som en del av partneruniversitet och att doktoranden är införstådd vad som gäller där.

Respektive lärosäte utser handledare enligt de regler och rutiner som gäller vid respektive lärosäte. Beslut om byte av handledare fattas av det lärosäte som utsett den handledare som ska bytas ut.

Huvudhandledare ska ha genomgått grundläggande kurs i forskarhandledning eller ha motsvarande kompetens.

Mentor

Som ett komplement till handledarna ska doktoranden välja en oberoende person att fungera som mentor. Mentorn bör utses inom ett år från antagningsdatum.

Information om mentor|KI

Antagningsprocess

Innan antagning av ny doktorand kan bli aktuellt ska styrgruppen bedöma om projektet passar in i samarbetet. Använd blanketten styrgruppens godkännande under fliken Blanketter och dokument .

Efter att styrgruppen bedömt att projektet är lämpligt vidtar en process som i princip följer KI:s antagningsprocess  vilket har följande steg: inrättande av doktorandplats, utlysning, urval av kandidater och antagning av doktoranden. Därefter fastställs en individuell studieplan.

Inrättande av doktorandplats

Båda lärosätena ska säkerställa att det finns förutsättningar för en forskarutbildning av hög kvalitet. Då detta är säkerställt ska ett beslut fattas om att inrätta en doktorandplats.

Det är huvudhandledaren som fyller i ansökan om att inrätta en doktorandplats varvid KI:s ordinarie blankett används. Beslutet fattas av båda lärosätena gemensamt. Den person som beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå vid respektive lärosäte är den person som godkänner inrättande av doktorandplats (prefekt respektive skolchef).

Grönt ljus för handledarskap

Som en del i detta steg ingår även att bedöma kvaliteten i handledarskapet.

Vid KI gäller att den ansvariga handledaren vid KI ansöker om så kallat grönt ljus från institutionen. I de fall KI är hemuniversitet gäller detta för huvudhandledaren, i andra fall en bihandledare. KI:s ordinarie rutiner gäller .

I de fall KTH är hemuniversitet gäller rutin för antagning av doktorander vid CBH-skolan .

KI: Kontakta forskarutbildningsadministratör på aktuell institution
KTH: phdadmin@cbh.kth.se

Utlysning

Öppen utlysning av utbildningsplats ska ske vid Hemuniversitetet enligt dess regler och rutiner. Av utlysningen ska framgå att det är ett utbildningssamarbete som syftar till en gemensam examen.

De undantag från utlysningskravet som nämns i Högskoleförordningen (7 kap. 37 §) gäller även för dessa doktorander, t.ex. om forskarutbildningen ska genomföras inom ramen för anställning hos en annan arbetsgivare.

Instruktioner för utlysning|KI
Instruktioner för utlysning|KTH

Behörighet

Kraven avseende grundläggande behörighet är samma som för all annan forskarutbildning i Sverige, nämligen, 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå. Därutöver krävs särskild behörighet i form av kunskaper i engelska. Behörigheten prövas och hanteras av hemuniversitetet. Resultat av behörighetsgranskningen ska dokumenteras och biläggas beslut om antagning.

Urval

Urval görs bland de sökande som uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Sökandens mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys ska beaktas. Även ämneskunskaper samt övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter av vikt för att kunna tillgodogöra sig och slutföra utbildningen ska tillmätas betydelse.

Beslut om antagning

Doktoranden antas på båda lärosätena gemensamt och registreras i LADOK på båda lärosätena.

Ansökan om antagning ställs, i två original, till aktuell KI-institution eller till Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) vid KTH (beroende på hemuniversitet) varvid följande blankett ska användas: Ansökan om antagning till forskarutbildning (doc 127 kB) . Vilka bilagor som ska bifogas framgår av blanketten.

Administratörer vid respektive lärosäte ser till att rätt beslutsfattare vid både universiteten kan delta i beslutet och skriva under både originalen. Lärosäten får sedan varsitt original för arkivering.

KI: Kontakta forskarutbildningsadministratör på aktuell institution
KTH: phdadmin@cbh.kth.se

Individuell studieplan

Alla doktorander i Sverige ska ha en individuell studieplan (ISP) . Huvudhandledaren ansvarar, i samråd med övriga handledare, för att efter antagning utarbeta en ISP vilken fastställs av båda lärosätena.

Senast en månad efter studiestart ska doktorand och handledare lämna in ett förslag på studieplan, och senast tre månader efter studiestart ska alla doktorander ha en fastställd ISP.

Studieplanen ska sedan följas upp årligen varvid studieplanen uppdateras och eventuellt revideras.

Handläggningen av ISP:erna sker digitalt via KTH:s ISP-system. Detta innebär att handledare, administratörer samt studierektorer vid KI måste erhålla externa inloggningsuppgifter till KTH:s ISP-system . Dessa inloggningsuppgifter kan begäras från phdadmin@cbh.kth.se .

Anvisningar för ifyllandet av ISP:n finns tillgängliga under fliken Blanketter och dokument , se KI-KTH ISP-guide svenska . I Dokumentfliken återfinns även en exemplifiering av en möjlig utformning för en ISP, se ISP-exempel .

Observera att för att båda lärosätena ska kunna fastställa studieplanen gemensamt går det inte att följa de mallar och instruktioner som finns för andra doktorander vid KI eller vid KTH.

Startseminarium

Innan ISP fastställs ska doktoranden hålla ett startseminarium (ISP-seminarium). Doktoranden ska presentera forskningsprojektet utifrån sitt perspektiv och ska få möjlighet till återkoppling. Seminariet kan antingen hållas vid KI eller vid KTH under de former som passar lokalt.

Introduktion

På KI finns en obligatorisk introduktion för nya doktorander  vilken samtliga doktorander i samarbetet ska gå.

På KTH finns inte motsvarande arrangemang, och därför ställs högre krav på handledarna från KTH att se till att doktoranden introduceras till KTH på annat sätt.

Kurser

Doktoranden följer den allmänna studieplanen i medicinsk vetenskap vid KI och den allmänna studieplanen i medicinsk teknologi vid KTH med undantag för eventuella avvikelser vilka regleras av en överenskommelse mellan lärosätena.

Det totala kurskravet är 60 hp enligt följande lista: Kurser och poänggivande moment som ingår i utbildningen

På KI söks kurser genom kurskatalogen .

På KTH söks kurser i kurs-och programkatalogen .

Tillgodoräknande

Om doktoranden går en kurs på annat universitet än KI och KTH behöver det göras ett tillgodoräknande av hemuniversitetet enligt dess vanliga rutiner. Obs, kurser som ges av KI eller KTH behöver bara registreras på det aktuella universitetet och inget tillgodoräknandebeslut behövs.

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Doktoranden ska dessförinnan ha uppnått godkänt resultat på 30 hp kurser inklusive samtliga obligatoriska allmänvetenskapliga baskurser, se kurser ovan. Halvtidskontrollen är gemensam för KI och KTH och sker normalt vid hemuniversitetet. Formerna för halvtidskontrollen ska följa rutinerna som gäller för halvtidskontroll vid KI , även om KTH är hemuniversitet.

Enligt rutinerna ska halvtidskontrollen annonseras. Ett förslag till mall för halvtidsannonsering finns under Dokument .

Efter halvtidskontrollen behålls protokollet hos hemuniversitetet. En kopia skickas till det andra lärosätet. Rapportering om genomförd halvtidskontroll görs i Ladok vid både KI och KTH.

Forskningsprojekt/delarbeten

Samtliga delarbeten i avhandlingen ska utgå från både KI och KTH. I minst hälften av delarbetena måste doktoranden vara affilierad till båda universiteten. I övriga delarbeten räcker det om doktoranden är affilierad antingen till KI eller till KTH, under förutsättning att någon annan av medförfattarna är affilierad till det andra lärosätet.

Observera att för alla human- eller djurstudier krävs etiktillstånd. Om etiktillstånd saknas kan inte den delen av forskningen ingå i avhandlingen.

Avhandling

Ingående delarbeten ska utfå från båda lärosätena (se även Forskningsprojekt ovan). Minst hälften av delarbetena ska vara accepterade för publicering i referentgranskade tidskrifter.

Avhandlingen ska spikas och spridas genom publicering i båda universitetens avhandlingsdatabaser. Vid frågor, kontakta respektive bibliotek eller kontaktpersonerna för detta samarbete.

Avhandlingens omslag

Både parters grafiska profil måste beaktas vid tryckning av avhandlingen. Därför ska denna mall användas för avhandlingens omslag (docx 697 kB) .

Avhandlingens inlaga

Se till att det framgår att avhandlingen utgår från båda universiteten. Det kan innebära att vissa justeringar kan behöva göras i lärosätets vanliga mall.

Disputation/examen

Förhandsgranskning, beslut om betygsnämnd, opponent, tid och plats samt annat som gäller för genomförande av disputation ska ske enligt de regler och rutiner som gäller vid Hemuniversitetet.

Det ska framgå i disputationsansökan att doktoranden gått den gemensamma forskarutbildningen.

KI:s rutiner: Dags att disputera

KTH:s rutiner: Disputation

Följande gäller samtliga doktorander oavsett hemuniversitet:

Granskning etiktillstånd

Innan beslut om disputation fattas ska delarbeten och eventuella etiktillstånd tillsändas KI:s disputationskommitté för granskning. Delstudie som kräver etiktillstånd men där tillstånd saknas får inte ingå i avhandlingen.

För de med KI som hemuniversitet ingår detta i den ordinarie processen.

För de med KTH som hemuniversitet måste KI:s disputationskommitté kontaktas, disputation@ki.se , innan KTH fattar beslut om disputation.

Plagiatgranskning

Innan disputationen ska en plagiatgranskning av avhandlingen göras enligt Hemuniversitets ordinarie rutiner.

Betygsnämnd

Minst en person i betygsnämnden ska komma från ett annat lärosäte än KI eller KTH. I betygsnämnden ska såväl medicinsk som teknologisk vetenskaplig kompetens vara representerad.

Annonsering

Disputationen ska annonseras på båda universiteten. Kontakta forskarutbildningsadministratör på KI-institutionen respektive Fredrik Häggström på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Efter disputationen

Efter genomförd disputation upprättas två likalydande protokoll som båda ska skrivas under. Ett original behålls av hemuniversitetet och det andra skickas till partneruniversitetet. Observera att det av protokollet måste framgå att detta är en disputation inom den gemensamma utbildningen (det går bra att skriva till det för hand).

Protokollet skall skickas in på den blankett som tillhandahålls av hemuniversitetet. Ett godkänt betyg rapporteras i LADOK vid både KI och KTH.

Examensfordringar

För att få ut en gemensam examen krävs förutom de krav som gäller alla doktorander vid universiteten att:

  • Doktoranden har antagits till utbildning på forskarnivå av både KTH och KI inom ramen för aktuell överenskommelse.
  • Haft handledare från både KI och KTH
  • Genomgått kurser motsvarande minst 60 hp med godkänt resultat enligt ovan.
  • Genomfört halvtidskontroll

Examensbevis

Examensbevis för dessa examen utfärdas alltid av KTH.

Ansökan om examen görs via fliken Tjänster/Ladok för studenter på KTH:s hemsida. Under fliken hittas rubriken ”Examensbevis” som leder vidare till ansökan.

Vid frågor, vänligen kontakta Fredrik Häggström på KTH innan ansökan om examensbevis skickas in.

Observera att licentiatexamen inte kan utfärdas som gemensam examen. Om doktoranden beslutar att ansöka om licentiatexamen istället måste doktoranden välja vid vilket universitet/vilket ämne som hen vill ha sin examen.

Ladok

Observera att kurser som ges vid KI eller KTH inte behöver tillgodoräknas på det andra lärosätet och därför är det inte säkert att alla kurser och poäng syns i hemuniversitets Ladok.

Doktoranden kan närsomhelst logga in i Ladok och se sina registreringar från både KI och från KTH: Ladok för studenter .

Kontakt

Tobias Nyberg

Koordinator, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Telefon: 08-790 4865

E-post: tnybe@kth.se

Fredrik Häggström

Forskarutbildningshandläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Telefon: 08-790 97 22

E-post: phdadmin@cbh.kth.se