Hoppa till huvudinnehållet

BB1150 Biokemi 1 7,5 hp

Kurs-PM HT 2021-1

Version 1 – 2021-07-12 11:22:42

Kursomgång

CBIOT (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Kurs-PM HT 2021-1

Presentation av kursen

Alla levande organismer kräver energi, men möjligheten att erhålla energi varierar. Vi människor utvinner energi ur organiska ämnen med hjälp av syre från inandningsluften. Den mat vi äter (kolhydrater, fetter och proteiner) bryts ned till vatten och koldioxid. Denna process kallas ämnesomsättning eller metabolism och ger oss både biologiska byggstenar och energi. Ämnesomsättningen omfattar både nedbrytande (katabolism) och uppbyggande (anabolism) processer. Denna kurs kommer huvudsakligen behandla nedbrytande processer av kolhydrater för energiutvinning samt dess relevanta biomolekyler.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Alla levande organismer kräver energi, men möjligheten att erhålla energi varierar. Denna process kallas ämnesomsättning och ger oss både biologiska byggstenar och energi. Ämnesomsättningen omfattar både nedbrytande (katabolism) och uppbyggande (anabolism) processer som tillsammans utgör metabolismen. Denna kurs kommer huvudsakligen behandla nedbrytande processer av kolhydrater för energiutvinning samt dess relevanta biomolekyler.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Kemiska strukturer, funktionella grupper, isomeri och olika typer av bindningar
 • Vattens unika lösningsmedelsegenskaper
 • Biologiska byggstenar; aminosyror, nukleotider, kolhydrater och lipider
 • Visualisering av enklare biokemiska strukturer för hand
 • Proteiners uppbyggnad, struktur och funktion
 • Enzymers aktivitet, katalytiska strategier och roll i metabolismen
 • Kolhydraters struktur, isomeri och uppbyggnad från mono- till polysackarider
 • Olika typer av lipider
 • Uppbyggnad av biologiska membraner med proteiner, kanaler och pumpar
 • Kolhydratnedbrytande metabolism från glykolys till oxidativ fosforylering
 • Energiförändringar och elektronöverföringar i metabolismen
 • Enzymers roll och bidrag i utvecklingen av ett hållbart samhälle
 • Biokemins roll i ett hållbart samhälle
 • Utförande av ett laborationsmoment med hänsyn till miljö, människa och samhälle samt sammanställning av en laborationsrapport
 • Riskanalys av laborationens ingående kemikaliers miljöpåverkan samt värdering av hur dessa bör hanteras på laboratoriet

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva och förklara grundläggande biokemiska begrepp. (TEN1)
 • Beskriva olika biomolekylers kemiska namn, funktion och kemiska struktur. (TEN1)
 • Tillämpa vanliga metoder inom biokemisk laborationsteknik, där hänsyn tas till miljö, människa och samhälle. (LAB1)

Färdigheter och förmågor genom att kunna:

 • Sammanfatta de utförda laborationerna i en rapport. (LAB1)

För högre betyg (A-D) ska studenten även uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Använda och kombinera sina kunskaper inom biokemi för att förklara komplexa biokemiska frågeställningar. (TEN1)

Läraktiviteter

Föreläsningar​​

Under kursen ges totalt 12 föreläsningar som täcker in det mesta av kursens teoretiska innehåll. De flesta föreläsningarna består av förinspelade videos som man tittar på och lämnar in reflektionsuppgift​ innan det schemalagda tillfället. På det schemalagda tillfället jobbar vi med materialet och diskuterar frågor. 

Övningar ​

Kursen innehåller sex stycken övningar i halvklass där vi arbetar med frågor kopplade till det teoretiska materialet. Det är mycket bra att ha en egen molekylbyggsats för att övningarna ska bli effektiva.

Kontrollskrivning

​Kursen innehåller en schemalagd kontrollskrivning efter halva kursen. Den görs digitalt i Canvas på utsatt tid och omfattar innehållet på föreläsningarna 1-6 samt övningarna 1-5​. Kontrollskrivningen följs av en genomgång samma dag. Denna genomgång är obligatorisk för att kunna använda eventuella bonuspoäng till tentamen.​

Laborationer

I kursens laborativa del kommer du att bli examinerad via en laborationsrapport. Du kommer lära dig att göra en riskanalys, hur olika kemikalier hanteras på laboratoriet samt hur avfall som uppstår skall hanteras. Efter avslutat laborationsmoment skall du skriva en laborationsrapport tillsammans med din laborationsgrupp, där detta skall behandlas.

Detaljplanering

​​​Läraktivitet Innehåll Förberedelse
Föreläsning 1 Kursintroduktion Boken kapitel 1
Övning 1 Kemisk bindning, kemisk struktur och funktionella grupper Boken kapitel 1: sid 23-24
Föreläsning 2 Aminosyror och proteinstruktur Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel 2
Övning 2 Aminosyror och peptider Boken kapitel 2​
Föreläsning 3 Enzymer Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel 8 (ej sid 254-255​)
Föreläsning 4 Enzymers katalytiska strategier Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel 9 (ej 9.3 & 9.4) och 15.4​
Övning 3 Nyckelreaktioner och koenzymer i metabolismen Föreläsning 3 & 4
Föreläsning 5 Lipider och biologiska membran Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel 12
Övning 4 Lipider Föreläsning 5
Föreläsning 6 Kolhydrater Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel 11 (ej sid 355-364​)
Övning 5 Kolhydrater Föreläsning 6
Föreläsning 7 Membraners kanaler, pumpar och bärare Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel 13 (ej 13.4 & 13.5​)
Föreläsning 8 Metabolism-introduktion & glykolysen Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel ​15-15.3 & 16-16.2
Föreläsning 9 Glukoneogenesen & glykogennedbrytning Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel ​​16.3-16.4 & 21 (ej 21.4 & 21.5)
Föreläsning 10 Citronsyracykeln Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel​ 17 (ej sid 544-548, ej 17.5)
Föreläsning 11 Elektrontransportkedjan Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel ​​18
Föreläsning 12 ATP syntes & kursavslut Inspelat material, reflektionsuppgift​ och Boken kapitel ​​18
Övning 6 Komplexa biokemiska uppgifter   


Schema HT-2021-CBIOT-3

Kursens pedagogiska upplägg

​​​​På denna kurs använder vi ett effektivt lärande som innebär att man inför varje schemalagt föreläsningstillfälle förbereder sig själv genom att titta igenom det förinspelade materialet och lämna in en reflektionsuppgift. En förinspelad föreläsning tar ibland upp till 2 timmar att titta igenom. Detta material kommer inte att gås igenom igen utan när vi ses på det schemalagda tillfället så jobbar vi istället med materialet och du behöver bidra aktivt med dina frågor och reflektioner. ​När du efter kursens slut har lämnat in minst 10 reflektioner i tid enligt varje deadline som beskrivs i Canvas så får du 2 bonuspoäng till tentan. ​

Förbereda inför kursstart

Kurslitteratur

Kursbok: Biochemistry, 9:e utgåvan (2019), Berg, Tymoczko, Gatto Jr. och Stryer. Boken kan köpas på Kårbokhandeln men finns tillgänglig gratis som e-bok för alla kursregistrerade studenter. Övrig litteratur och material till kursen finns tillgängligt i lärplattformen Canvas.

Utrustning

Molekylmodellbyggsats: Vid övningstillfällena kommer du att bygga biomolekyler med hjälp av molekylmodellbyggsats (för organisk kemi/biokemi) för att lära dig biomolekylers uppbyggnad och kemiskstruktur. Ett visst antal molekylmodellbyggsatser kommer finnas tillgängliga på de schemalagda övningarna. En molekylmodellbyggsats är användbar under hela utbildningen och kan med fördel inhandlas samt medtas till övningstillfällena. Molekylmodellbyggsats kan köpas på Kårbokhandeln.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 1,0 hp, Betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

​Laboration ( LABA )

Det laborativa momentet består av 2 laborationer samt 3 övningstillfällen. Laborationsmomentet gås igenom vid 2 övningstillfällen i halvklass där laborationsrutiner, riskanalys, kemikaliers miljöpåverkan, avfallshantering samt rapportskrivning gås igenom. Efter laboration 2 ska en laborationsrapport skrivas. Denna kommer initialt att kamraträttas vid ett tredje övningstillfälle för att ge möjlighet till återkoppling innan inlämning. Labrapporten ligger till grund för examination av det laborativa momentet. Mer information om
laborationsmomentet finns i Laborationskompendiet.

Skriftlig tentamen ( TENA )

Teoridelen examineras på en skriftlig salstentamen (TENA). Enda tillåtna hjälpmedel är molekylmodellbyggsatsen som du får ta med dig om du vill​. Tentan ​består av olika avsnitt. För varje avsnitt finns frågor för betyget E och frågor för betygen A-D. Frågorna för betyg E är av mer grundläggande karaktär och täcker basala begrepp inom kursen. Frågorna för betygen A-D bygger mer på detaljkunskap, förståelse, sammanlänkning av moment och värdering av biokemiska begrepp. E-betygsfrågorna utgör 30 p och frågorna för högre betyg ytterligare 30 p.

Möjlighet till bonuspoäng ​

Bonuspoäng till tentamen kan erhållas på två sätt.​ En schemalagd ​kontrollskrivning på grundläggande begrepp ger möjlighet att samla upp till 3 bonuspoäng till tentamen. Som förberedelse till varje föreläsning inlämnas en reflektionsuppgift i Canvas​. Efter 10 st i tid inlämnade och godkända reflektioner erhålls 2 bonuspoäng till tentamen.​ Bonuspoängen (totalt max 5 poäng) ​adderas till ditt resultat på tentan och ​kan göra att du antingen klarar E-betyget eller att tentabetyget höjs ett steg.​ 

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt i kursen krävs godkänd tentamen (TENA) och godkänd laborationskurs (LABA)

Möjlighet till komplettering

Möjlighet till komplettering till betyget E erbjuds de studenter som får betyget Fx på examinationen.

Möjlighet till plussning

Det finns möjlighet för plussning på denna kurs. Detta görs genom att anmäla sig och delta i den skriftliga tentan vid ett nytt tentatillfälle. För anmälan krävs kontakt med kursexpeditionen i AlbaNova innan den ordinarie anmälningstiden har gått ut.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Lärare

Lärarassistenter

Examinator

Övriga kontakter

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

CBIOT (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Lärarassistenter

Examinator

Övriga kontakter