Skip to main content

DM1595 Programutveckling för interaktiva medier 7,5 hp

Kurs-PM HT 2021-1

Version 1 – 2021-09-22 09:51:34

Kursomgång

HT 2021-1 (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kurs-PM HT 2021-1

Presentation av kursen

Kursen ger en introduktion till olika metoder och plattformar för att skapa interaktiva medietekniska tillämpningar och prototyper, samt att modellera och använda relationsdatabaser.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grunder i objektorienterad programmering
 • Grundläggande databasteori
 • Grundläggande användning av databaser
 • Programmering med och på olika plattformar för interaktiva medier

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • välja den bäst lämpade tekniska plattformen för att skapa användargränssnitt för ett nytt interaktivt system
 • göra enklare medietekniska prototyper för digitala interaktiva system med hjälp av speciella verktyg för att programmera prototyper
 • programmera enklare interaktiva medietekniska digitala system baserade på olika tekniska plattformar, inklusive webb, och olika interaktionsmetoder
 • använda realtidsprogrammering för olika medietekniska system
 • modellera och strukturera data i en relationsdatabas
 • använda SQL för att formulera frågor till en relationsdatabas
 • samarbeta med andra studenter för att designa, ta fram prototyper för och implementera interaktiva system

i syfte att

 • kunna tillämpa tekniker och processer för att skapa prototyper och utveckla digitala interaktiva medietekniska system baserade på olika tekniska plattformar.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

 

 • Frågebaserat lärmaterial för Objektorientering, Javascript och SuperCollider.
 • Under kursen utdelat material, inklusive videoföreläsningar.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 7,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

Laborationer ( LAB1 )

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd