Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG1140 Mekanik II 6.0 credits

Kurs-PM HT 2021-50709

Version 1 – 2021-11-25 19:00:37

Kursomgång

CFATE,CMATD (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Mekanik

Kurs-PM HT 2021

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version VT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Partikeldynamik i accelererande system. Partikelsystem och stela kroppens mekanik. 

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  •  identifiera ett konkret mekaniskt problem, samt välja lämpliga mekaniska modeller utifrån en problembeskrivning,
  • översätta den mekaniska modellen till en matematisk modell, 
  • matematiskt behandla problemet och kritiskt analysera resultatets betydelse,

i syfte att använda ett fysikaliskt tänkesätt och kommunicera detta inom ramen för ingenjörsvetenskapliga sammanhang.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

N. Apazidis: Mekanik II - Partikelsystem, stel kropp och analytisk mekanik. 2:a upplagan.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F 

TENA - Teori/KS, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 

TENB - Problemtentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

 

För lärandemål 1, 2 och 3

E

·      Identifiera grundläggande begrepp och ekvationer samt lösa basala problem genom godkänt betyg på Teori/KS, TENA.

 

·      Lösa sammansatta problem genom godkänd redovisning av skriftliga inlämningsuppgifter, INL1.

 

·      Visa självständig problemlösningsförmåga på grundläggande nivå genom att korrekt behandla problem på TENB.

 

D-C

·      Genom kraven för E och genom att visa något större bredd på grundläggande nivå genom att lösa problem på TENA och TENB.

B-A

·      Genom kraven för D-C och visa stor bredd och djup på avancerad nivå genom att lösa problemen med god argumentation på TENB.

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-08-30

Kursomgång

  • CFATE,CMATD HT 2021-50709

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Mekanik

Kontakter