Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Cationic Dendritic Polymers and Their Hybridization with Cellulose Nanofibrils

Tid: Fr 2023-09-15 kl 09.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Faridah Namata , Ytbehandlingsteknik, Wallenberg Wood Science Center, Michael Malkoch

Opponent: Professor Francisco Javier de la Mata de la Mata, University of Alcala

Handledare: Professor Michael Malkoch, Ytbehandlingsteknik; Professor Lars Wågberg, VinnExcellens Centrum BiMaC Innovation, Linné Flow Center, FLOW, Fiberteknologi, Wallenberg Wood Science Center

Exportera till kalender

QC 2023-08-21

Embargo godkänt av skolchef Amelie Eriksson Karlström via e-post 2023-08-22.

Abstract

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett av dem stora globala hoten motmänniskors, djurs, växters och ekosystemens hälsa. AMR uppstår närbakterier, virus, svampar och parasiter genomgår förändringar över tid,vilket gör läkemedel som antibiotika, antivirala, svampdödande ochantiparasitära medel ineffektiva vid behandling av infektioner. År 2014orsakade AMR ungefär 700 000 dödsfall över hela världen och siffranökade till 1,27 miljoner under 2019. Därför finns det ett behov av attutforska nya teknologier och behandlingar. Inom utvecklingen avalternativ till konventionella småmolekylära antibiotika harpolykatjoniska makromolekyler såsom dendritiska polymerer framträtt.Dendrimerer är kraftigt förgrenade makromolekyler och perfektdefinierade med en hög densitet av funktionella grupper. Deras unikaarkitektur gör dem intressanta för biomedicinska applikationer somfrisättning av läkemedel och antimikrobiella material.Cellulosa nanofibriller (CNF) är fibriller av cellulosa med en diameter inanoskala, en polymer som vanligtvis utvinns från trä. Det långvarigaberoendet av fossilbaserade produkter har resulterat i allvarligamiljökonsekvenser, vilket har drivit på utvecklingen av materialproducerade från förnyelsebara råvaror. CNF har fascinerande egenskapersom hög elasticitetsmodul och låga densiteter, vilket har gjort demattraktiva som strukturella material från hållbara källor som kan bilda 3Dnätverk.Kombinationen av katjoniska dendritiska polymerer och cellulosananofibriller utforskas i detta arbete och presenterar en spännandeutveckling av innovativa biomaterial som är antibakteriella ochbiokompatibla. En del av arbetet är fokuserad på syntesen av katjoniskadendritiska polymerer med varierande typer av katjoniska funktionalitetpå ytan genom att använda esterifieringsreaktioner som katalyseras avcesiumfluorid och därefter tiol-en-klickreaktioner. En annan del ärfokuserad på att skapa hybridhydrogeler som består av katjoniskadendritiska polymerer och anjoniska CNF. Vidare undersöktes hydrogelerbestående av dendritiska-linjära-dendritiska (DLD) polymerer ochanjoniska CNF. Sammanfattningsvis påvisade resultaten mångsidighetenoch potentialen hos dem utvecklade katjoniska dendritiska polymerernaoch CNF-baserade hydrogelerna mot bakteriestammar som Escherichiacoli, Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus, samtidigt somde visade låg cytotoxicitet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-334404