Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Going from Lineside to In-cab Railway Signaling

Driveability Issues and Solutions

Tid: Fr 2022-12-02 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67442837528

Språk: Engelska

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Respondent: Tomas Rosberg , Transportplanering, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Opponent: Professor Birgit Milius, TU Berlin

Handledare: Docent Oskar Fröidh, Transportplanering; Universitetslektor Thorslund Birgitta, VTI och Linköpings Universitet; Doktor Behzad Kordnejad, Transportplanering

Exportera till kalender

QC 2022-11-03

Abstract

Ur flera perspektiv finns det ett behov av att förstå mer om hur kapacitet, signalsystem ochkörbeteende samverkar, och eftersom ERTMS är i ett tidigt skede är det naturligt med vissaoutforskade områden. Antalet ERTMS-linjer som bygger på gamla signalprojekteringar ochnyprojekterade ERTMS-linjer ökar i Europa, vilket innebär extra fokus på kapacitetsoptimering iplaneringen av järnvägsnätet. Många av dessa signalprojekt handlar om att gå från traditionellnationell signalering till ERTMS. En av parametrarna i kapacitetsbedömningar som är relativtoutforskad är tågförarens inverkan. En viktig kunskapslucka att fylla är hur simuleringsparametrar böranpassas för en mer realistisk kapacitetsplanering baserat på körbeteende. ERTMS stöder nyamöjligheter att signalera med sin design av hastighetsprofiler, men vilka konsekvenser får valen?Detta är ett viktigt ämne eftersom ERTMS är ett paradigmskifte i tågförning, och körbarhet påverkarsäkerhet, energiförbrukning och kapacitet. Syftet med detta doktorandprojekt är att bidra medkunskap inom området. Arbetet har utförts stegvis, först genomfördes en utredning av körbeteendemed svensk traditionell signalering (ATC), och med denna nya kunskap sedan vidare till ERTMS-området. I nästa steg av projektet undersöktes förarbeteende för ERTMS med en ny mätmetodbaserad på standardiserad ETCS-radiosignalering. Metoden erbjuder ett brett spektrum av analyserav tågförning för ERTMS på ett nytt effektivt sätt. ERTMS-linjer har utvärderats som mer utmanandeatt köra, och i perspektivet av detta genomfördes en systematisk litteraturgranskning för att förståERTMS körbarhet och hur körbarhet kan bedömas. Från ett övergripande perspektiv påverkar bådetekniska-, organisatoriska- och tågföraraspekter körbarheten. Forskningen inom detta område syftartill att bidra till en mer effektiv och hållbar signalplanering. Till sist studerades en av de föreslagnametoderna för att öka körbarhet, nämligen hastighetsfiltrering, som visade goda effekter påarbetsbelastning, kapacitet och energiförbrukning. Användning av traditionella mätmetoder,baserade på ombord-utrustning, är förknippade med juridiska utmaningar och tidsödandedatabearbetning. Den nya föreslagna mätmetoden möjliggör ett nytt effektivt ramverk för dettaforskningsområde. Från ett metodperspektiv möjliggör tågförarsimulatorn omfattandekörbeteendestudier där regelverk förhindrar studier i en riktig lokförarmiljö.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-320882