Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hydrogeochemistry and spatial variability of arsenic and other trace elements in the Lower Katari Basin around Lake Titicaca, Bolivian Altiplano.

Impact on drinking water quality and groundwater management.

Tid: To 2020-06-11 kl 13.00

Plats: Via Zoom -- https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u5Isf--grTguHNPDOGMrkrpy5nka38XCSnZG, Du som saknar dator/datorvana kan kontaka prosun@kth.se eller mtisl@kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English)

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Israel Quino Lima , Vatten- och miljöteknik, Universidad Mayor de San Andres, KTH-International Groundwater Arsenic Research Group

Opponent: Professor Jerker Jarsjö, Department of Physical Geography, Stockholm University

Handledare: Professor Prosun Bhattacharya, Vatten- och miljöteknik

Exportera till kalender

Abstract

Arsenikförorening i dricksvatten är ett världsomfattande problem. Arsenikens(As) naturliga ursprung, dess rörlighet och transport är av stort intresse i detBolivianska Altiplano (nedre Katari-bassängen: LKB och södra Poopóbassängen:SPB) på grund av närvaron av mineral malmer, saltsjöar, varmavattenkällor och vulkaniska bergarter. Hydrogeokemiska undersökningar avrumslig och tidsmässig variabilitet tillämpades på grundvatten, ytvatten ochsediment med en statistisk metod för att bättre förstå den rumsliga förekomstenav As, stora joner och spårelement, och utvärdera källorna till upplösta ämnenoch belysa processerna som styr utvecklingen av naturligt vatten i LKB.Resultaten indikerar höga halter av As, bor (B), antimon (Sb), mangan (Mn) ochhög salthalt i grunda brunnar i det undersökta LKB, som överskrider riktvärdenaför dricksvatten i den bolivianska förordningen (NB-512) och WHO, vilket görvattnet olämpligt att dricka. Den säsongsmässiga variationen och dess påverkanpå vattenmängden utöver belastningen av fasta ämnen och avloppsvatten(Pallina-floden) medför en betydande negativ hälsoeffekt för samhällen vidKatari-floden. Den första utvärderingen av den hydrogeologiska studienindikerar att grundvattenflödet observerades i riktningen sydost - nordväst (SE- NW), vilket visas i sektorerna med interaktion mellan grundvatten och ytvatten.Den rumsliga förekomsten av As varierar avsevärt på grund av geologiskaegenskaper i området såväl som på grund av de heterogent fördeladeevaporitavlagringar i sedimenten (i LKB och SPB), men de högstakoncentrationerna av As finns i de alluviala sedimenten i norra regionen.Sekventiell extraktion av sediment tillsammans med geokemisk modellering(mineralmättnadsindex) indikerar att järn (Fe) och aluminium (Al) oxider ochhydroxider är de viktigaste mineralerna som adsorberar As i den centrala ochsödra regionen av LKB. Båda grund- och ytvattenkemin i LKB och SPBpåverkas starkt av interaktionen med sedimentbeståndsdelarna och de rumsligatemporäravariationerna. Resultaten från den rumsliga analysen indikerar atttrots outliers finns det en stark autokorrelation mellan As, B och Sb, eftersomMorans I-värdena är positiva. Den globala rumsliga beroendeanalysenindikerade en positiv och statistiskt signifikant rumslig autokorrelation (SA) föralla fall och att TEs är inte slumpmässigt fördelade på 99% konfidensnivå.Nyckelord: Arsenik, spårelement, multivariat analys, rumslig variabilitet,hydrogeologi, spatio-temporär variation, Nedre Katari-bassängen, BolivianAltiplano, alluviala sediment.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273377