Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Integration of BIM and 3D GIS for sustainable cadastre

Tid: Fr 2022-10-28 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65376253484

Språk: Engelska

Ämnesområde: Geodesi och geoinformatik, Geodesi

Respondent: Jing Sun , Geodesi och satellitpositionering

Opponent: Professor Peter van Oosterom, TU Delft

Handledare: Professor Kent Eriksson, Fastighetsföretagande och finansiella system; Professor Lars Harrie, Lund University; Docent Jenny Paulsson, Fastighetsvetenskap; Associate Professor Milan Horemuz, Geodesi och satellitpositionering

Exportera till kalender

QC 20221010

Abstract

Building Information Modeling (BIM) bidrar till att innovativt och digitaliserat förändra detbyggda samhället genom digital representation av byggnader, livscykelprocess ochförvaltning för involverade aktörer. Geographical Information System (GIS) har utvecklats tilltredimensionell (3D) GIS, vilket ger möjlighet att skapa kraftfulla och heltäckande funktionerför planering, modellering, visualisering och analys av 3D geodata i stor skala. BIM och 3DGIS är båda moderna 3D rumsliga teknologier. BIM och 3D GIS har delvis överlappandeteknologier, men de har olika syften, tillämpningar och åtskilda internationella standarder, tillexempel Industry Foundation Classes (IFC) för BIM och CityGML för 3D GIS respektive. Enkombination av och integration av BIM-data och 3D GIS behöver utvecklas eftersom det skulleskapa förutsättningar för omfattande 3D-stadsmodellering över livscykeln.

Fastigheter har en central roll för markanvändningen och det traditionellamarkinformationssystem som registrerar juridisk och rumslig information om mark skiftenfinns i textfiler och 2D- fastighetskartor. För att tillgodose behoven av bättre urbanmarkanvändning och undvika problem på grund av mer komplex markinformation så ärövergång från 2D till 3D fastighetsindelning central. Fördelar med 3D fastighetsindelning äratt det gör det möjligt att representera, modellera och visualisera fastighetsenheter,äganderätter och fastighetsgränser praktiskt.

Denna avhandling utforskar integrationen av BIM och 3D GIS för hållbara 3D-fastigheter urjuridiska, tekniska, registrerings- och organisatoriska perspektiv. Resultaten inkluderar enmetod för att utvärdera geometriska aspekter av BIM-datakvalitet, ett ramverk för attrepresentera och visualisera 3D- fastigheter genom att integrera Land Administration DomainModel (LADM), BIM och 3D GIS, en livscykelprocess för 3D-registrering utvecklad avInformation Delivery Manual (IDM), ett affärsekosystembaserat 3D fastighetsförvaltning ochfastighetsekosystem. Värdet av multidisciplinär integrering av dessa ämnen är att uppfyllakraven på hållbar stadsutveckling och livscykelhantering av fastigheter i digitaliseringen avfastighet och smarta städer. Sammantaget visar resultaten att integrationen av BIM och 3D GISför 3D-fastigheter kan ge alla inblandade intressenter nödvändig och korrekt information,kunskap och insikt som förbättrar ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat på etthållbart sätt för både städer och medborgare.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-319812