Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organizational Design and Leadership Development: The Role of Increasing Complexity​

Tid: Fr 2020-06-05 kl 14.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_IVquSWndQ3-iSG1cSMVIvA, http://Vid fysisk närvaro eller Du som saknar dator/ datorvana kan kontakta service@itm.kth.se (English), Stockholm (Swedish)

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Oskar Törnblom , Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Opponent: Fredberg Tobias, Chalmers University of Technology

Handledare: Thomas Sandberg, Industriell ekonomi och organisation (Inst.); Kristian Stålne, Malmö University

Exportera till kalender

Abstract

Många organisationer måste anpassa sig till en allt mer komplex kontext. Nya former av organisationsdesign och ledarskap krävs och under vissa omständigheter behövs ett mer kollektivt ledarskap. Dessutom verkar många organisationer i en samhällelig kontext med förändrade värderingar och övertygelser, som på olika sätt driver fram en positiv attityd till kollektivt ledarskap. Paradoxalt nog är det många investeringsbeslut avseende ledarskapsutveckling som inte genererar önskvärda resultat. Samtidigt är forskningsområdena kollektiv ledarskapsutveckling och ledarutveckling på arbetsplatsen underutnyttjade. Ledarskapskapsforsningen är i behov av konsolidering och integration inom och mellan forskningsområden. Området kollektiv ledarskapsutveckling är betydligt mindre beforskat jämfört med individuell ledarutveckling. Vidare har forskning inom ledarskapsutveckling fokuserat mer på såväl individuell som kollektiv förändring än på kontextuella stödjande faktorer så som organisationsdesign.

För att belysa dessa teoretiska och praktiska utmaningar var syftet med avhandlingen att studera organisationsdesign och ledarskapsutveckling i termer av ökande komplexitet. Detta gjordes i en empirisk kontext av teknik-, kunskaps- och projektintensiva organisationer. Forskningsdesignen var centrerad kring två studier som ingick i ett större interaktivt forskningsprojekt och två konceptuella studier som gemensamt undersökte (1) organisationsdesign och ökande komplexitet, (2) ledarskapsutveckling och ökande komplexitet, (3) hur alltmer komplex organisationsdesign kan främja ledarskapsutveckling. Det interaktiva forskningsprojektet hade fyra mål i form av att skapa gemensamt lärande för de involverade projektpartnerna, ny akademisk kunskap, och organisationsutveckling, inte bara för de deltagande organisationerna utan också för organisationer i allmänhet.

Avhandlingen bidrar till forskningsområdena organisationsdesign och ledarskapsutveckling samt deras skärningspunkt. Den ger ett bidrag till teoribildningen inom ledarskapsutveckling genom att föreslå en mer nyanserad definition av sätt att förstå ledarskapsutveckling utifrån ökad komplexitet. Den bidrar även till förståelsen för hur en allt mer komplex organisationsdesign kan främja ledarskapsutveckling, särskilt kollektiv, och demonstrerar empiriskt hur detta kan ske utan traditionella investeringar i ledarskapsutveckling. 

Avhandlingen föreslår framtida forskning kring främst tillämpning av ny teknik som en accelerator för ledarskapsutveckling samt interaktiv forskning i samarbete med organisationer för att vidare integrera forskningsområdena organisationsdesign och ledarskapsutveckling. Vad gäller resultatens tillämpbarhet i praktiken presenteras ett antal förslag som bidrar till att öka kunskap och beslutsfattandeförmåga kring organisationsdesign, ledarutveckling på arbetsplatsen och speciellt kollektiv ledarskapsutveckling Vidare föreslås en förflyttning från ett psykologi-centrerat perspektiv på ledarskapsutveckling till ett systemiskt, organisationsdesign-centrerat perspektiv på ledarskapsutveckling som innehåller både individuella och kollektiva dimensioner. En förflyttning som rimligtvis resulterar i en förändring av ledarskapsutvecklingsindustrin, vilket gör många av de samtida investeringarna i ledarskapsutveckling föråldrade. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273357