Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Den oberoende mellanmannen

En studie av fastighetsmäklarprofessionen och begreppet ”god fastighetsmäklarsed” i teori och praktik

Tid: To 2022-05-12 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen Brinellvägen 8, Campus, videolänk

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67297414395

Språk: Svenska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Rickard Engström , Fastighetsföretagande och finansiella system

Opponent: Docent David Sörhammar, Stockholms universitet

Handledare: Professor Björn Berggren, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE); Docent Inga-Lill Söderberg, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE); Annina H. Persson, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Exportera till kalender

QC 20220422

Abstract

Den svenska fastighetsmäklaren intar en roll som oberoende mellanman medomsorgsplikt mot både köpare och säljare, vilket skiljer sig från hurfastighetsmäklaryrket är organiserat på de flesta andra håll i världen. Därav är densvenska modellen värd att studera och analysera. I Sverige regleras yrket i lag.Utövarnas regelefterlevnad kontrolleras av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Ettviktigt begrepp är ”god fastighetsmäklarsed”. Vad som bedöms vara ”godfastighetsmäklarsed” bestäms genom praxis från FMI och förvaltningsdomstolarna.En disciplinpåföljd från FMI kan bestå av erinran, varning eller återkallelse avregistrering, vilket medför ett yrkesförbud. En disciplinpåföljd kan överklagas tillförvaltningsdomstolarna.

Denna avhandling består av en sammanhållande kappa och fyra artiklar sombeskriver fyra olika studier som gjorts för att bättre förstå förutsättningarna för deindivider som verkar som fastighetsmäklare på den svenska bostadsmarknaden. Detövergripande syftet är att beskriva och analysera fastighetsmäklares yrkesroll i ensvensk kontext och speciellt deras roll som oberoende mellanman. Med utgångspunkti tre forskningsfrågor används både kvalitativa och kvantitativa metoder för att samlain och analysera primära och sekundära data. Resultaten visar att verksamma svenskafastighetsmäklare balanserar de utmaningar som kan rymmas inom rollen somoberoende mellanman, men det finns också vissa gränsdragningsproblem avseende”god fastighetsmäklarsed”.

FMI utdelar disciplinpåföljder till fastighetsmäklare vid regelöverträdelser. Att ivardagen förhålla sig till regelverk och praxis är svårare för vissa kategorierfastighetsmäklare: yngre fastighetsmäklare får oftare än äldre påföljden erinran, äldrefår oftare än yngre påföljden varning, och fastighetsmäklare verksamma i storstad fåroftare påföljden varning jämfört med fastighetsmäklare på landsbygden.Fastighetsmäklaryrket och professionsutvecklingen studeras i en jämförande studiemellan Australien (Victoria) och Sverige. De svenska branschorganisationerna –Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet (FMF) – är delaktiga i professionsutvecklingen,bland annat som huvudmän för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd(FRN) som agerar enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning ikonsumentförhållanden. Avhandlingen ger vidare förslag till utveckling av såvälytterligare forskning som av praktiken.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-311248