Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exploring the links between knowledge spillovers, trade, productivity, and innovation

Tid: On 2023-09-20 kl 13.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68717179502

Språk: Engelska

Ämnesområde: Nationalekonomi

Respondent: Ingrid Viklund Ros , Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Opponent: Professor Bettina Peters, ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research Mannheim Department: Innovation Economics and Industrial Dynamics

Handledare: Professor Hans Lööf, Centrum för studier inom vetenskap och innovation, CESIS, Industriell ekonomi och organisation (Inst.); Docent Anders Broström, Centrum för studier inom vetenskap och innovation, CESIS, Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Exportera till kalender

Abstract

Den här avhandlingen består av fyra artiklar som undersöker interna och externa faktorer för innovation, produktivitet eller export på företagsnivå med hjälp av paneldata från olika nationella och internationella databaser.

I den första artikeln undersöks en uppsättning av svenska företag med en panel för perioden 2000-2014. Det finns stöd för överföringseffekter från exportföretag till nästan 1 300 små och medelstora företag som inte exporterar, genom externa styrelseledamöter. Strategin för identifiering för att hantera det endogena valet av externa styrelsemedlemmar bygger på externa instrument och tillämpningar av olika instrumentvariabel-metoder, som också fångar upp icke observerbar heterogenitet. Våra resultat är robusta när vi tar hänsyn till exportbakgrund bland chefer och anställda, liksom företagsstorlek, humankapital, total faktorproduktivitet, produktivitets-spillover, geografi och branschklassificering.

Den andra artikeln undersöker om styrelseledamöter som är knutna till eller anställda av innovativa företag påverkar nystartade företags benägenhet att själva vara innovatörer. Med hjälp av ett urval på över 50 000 svenska nystartade företag finner vi att styrelsekopplingar till etablerade innovatörer har en kausal effekt på de nya företagens sannolikhet att ansöka om patent. Resultaten är robusta när vi tar hänsyn till bransch, geografi och företagsålder samt spillover-effekter genom arbetskrafts- och ledningsrörlighet, extern kunskapsinhämtning genom patentpublicering, tillgång till riskkapital och styrelseattribut.

Den tredje artikeln undersöker effekten av offshoring på patentansökningar och produktivitet med hjälp av en panel med 7 000, huvudsakligen små svenska tillverkningsföretag under perioden 2001-2014. Vi tillämpar Förenta nationernas breda ekonomiska kategorisystem (BEC) för att identifiera offshoring-relaterade mellanimporter. Resultaten visar att kopplingen mellan offshoring och innovation samt produktivitet i stor utsträckning förklaras av självselektion och omvänd kausalitet. Vi finner en positiv men statistiskt svag påverkan av offshoring på innovation och ingen effekt på produktiviteten.

Den fjärde artikeln undersöker drivkrafterna för solinnovation i en panel av företag som söker energipatent i 12 europeiska länder. Med hjälp av 26-års mikro- och makroobservationer samt en 10-årig presample finner vi en stark koppling mellan elpriser och solfotovoltaiska patent. För en urvalsgrupp på 108 unika företag från de 12 europeiska länderna är Poisson-estimat obetydliga för offentliga politikområden som inkopplingspriser, investeringar, subventioner och stöd. Positiva spillover-effekter från sol- och vindpatentbestånd och negativ påverkan från patent för fossila energikällor påvisas. Genom att studera 226 företag belägna utanför de 12 europeiska länderna antyder resultaten att europeiska inkopplingspriser för förnybar energi och offentliga solinvesteringar ökar benägenheten för patentskydd inom de 12 europeiska länderna.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-334681