Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Challenges for ERTMS related to implementation, technology and railway capacity

Tid: To 2022-01-27 kl 14.15

Plats: V318, Teknikringen 78, Campus, Videolänk

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68075864233

Språk: Engelska

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Licentiand: Vahid Ranjbar , Transportplanering

Granskare: Docent Anders Peterson, Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap

Huvudhandledare: Associate Professor Oskar Fröidh, Transportplanering; Professor Nils Olsson, NTNU; PhD Olov Lindfeldt, MTR; Professor Johan Silfwerbrand, Betongbyggnad

Exportera till kalender

QC 20211213

Abstract

Huvudsyftet med European Rail Traffic Management System (ERTMS) är att avlägsnatekniska gränshinder och skapa ett driftskompatibelt järnvägsnät i europeiska länder (Smith etal. 2012). Sedan dess tillkomst har ERTMS utsatts för prövningar i flera frågor ominteroperabilitet och implementering. Dessutom är en av huvudfrågorna för beslutsfattare ochinfrastrukturförvaltare som hanterar ERTMS att bestämma vilken driftsnivå som är lämplig attimplementera och leverera ytterligare prestanda jämfört med äldre system.Denna avhandling syftar till att identifiera utmaningar för ERTMS relaterade till implementeringoch interoperabilitet för att uppnå ett mobilt och intelligent järnvägstransportsystem. I en studieundersöks effekterna på kapaciteten av ERTMS Hybrid Level 3 (HL3) jämfört med EuropeanTrain Control System Level 2, (ETCS L2) och ett svenskt äldre system, ATC2. För att uppnåmålen för denna studie används två metoder: 1) Litteraturgenomgång och 2) Simulering.Litteraturöversikterna genomfördes för att avgöra vilka utmaningar implementeringen avERTMS medför för att lösa problem relaterade till ERTMS delsystem (Global System for MobileCommunication - Railway (GSM-R) och ETCS). ETCS behöver utnyttja hybridteknik för gradvisanvändning av nästa generations signaleringssystem. GSM-R måste ersättas med ny teknik,såsom långtidsutveckling (LTE) för att stödja nödvändig dataöverföringskapacitet förimplementering av nästa generations signaleringssystem.Vidare visar litteraturöversikten om att uppnå interoperabla och intelligenta järnvägstransporteratt en minskning av utrustning i banan har potential att ge en mer kostnadseffektivajärnvägstransporter. För att testa och validera detta är det nödvändigt att utveckla anpassadeverktyg för signalsystem för järnväg. Att åstadkomma flexibel järnvägstrafik med bakåt-framåt-interoperabilitet och hybridlösningar kommer att göra det möjligt att gradvis uppgraderanuvarande system.Eftersom beslutsfattare letar efter ytterligare prestanda i nya signalsystem jämfört med äldresystem måste effekterna av olika signalsystem på linjekapaciteten undersökas. För dettaändamål utfördes en jämförande analys mellan äldre ATC, ETCS nivå 2 och ETCS hybridnivå3 med simuleringsverktyg. Fallstudien utfördes på en tättrafikerad pendeltågslinje i Stockholmunder högtrafikperiod. Resultaten av studien visar att HL3 ger bättre prestanda jämfört meddet äldre systemet och ETCS L2 och kan leverera acceptabla prestanda för en pendeltågslinjemed tät trafik. Med tanke på fallstudien kan man dra slutsatsen att HL3 ger bättre prestandapå pendeltågslinjer med tät trafik.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-305906