Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Multi-Modal Deep Learning with Sentinel-1 and Sentinel-2 Data for Urban Mapping and Change Detection

Tid: On 2022-06-15 kl 09.00

Plats: U1, Brinellvägen 26, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63212165922

Språk: Engelska

Ämnesområde: Geodesi och geoinformatik, Geoinformatik

Licentiand: Sebastian Hafner , Geoinformatik

Granskare: Professor Paolo Gamba, University of Pavia

Huvudhandledare: Professor Yifang Ban, Geoinformatik

Exportera till kalender

QC220530

Abstract

Vår befolkningstillväxt ligger till stor grund för den omfattande urbanise-ringstakt som kan observeras runt om i världen idag. Jordobservationer harblivit ett betydelsefullt verktyg för att bevaka urbaniseringen på en globalskala genom att antingen kartlägga städernas omfattning eller upptäcka ny-byggda stadsområden inom eller runtom städer. Tillföljd av satellituppdragenSentinel-1 (S1) Synthetic Aperture Radar (SAR) och Sentinel-2 (S2) MultiS-pectral Instrument (MSI) och dess förmåga att systematiskt tillhandahållabreda och högupplösta bilder, har vi fått nya möjligheter att kartlägga urbanaområden och upptäcka förändringar inom dem, även på frekvent åter besöktaplatser.

Samtida trender inom både urban kartläggning och för att upptäcka ur-bana förändringar har gått från att använda traditionella maskininlärnings-metoder till djupinlärning (DL), särskilt Convolutional Neural Nets (CNNs).De nytillkomna urbana kartläggningsmetoderna har gett lovande resultat ge-nom att träna CNNs med redan tillgänglig urban data och S2-bilder. Likasåhar DL-modeller, i kombination med S2-data, tillämpats på de problem somkan uppkomma vid analyser av urbana förändringar.

Kvaliteten på de nuvarande metoderna beror dock i stor utsträckning påtillgången av lokal referensdata förövervakad träning. CNNs som tillämpaspå nya områden ger ofta otillräckliga resultat på grund av deras oförmågaatt generalisera över regioner. Eftersom multitemporala referensdata kan va-ra svåra att erhålla föreslås oövervakad inlärning för upptäckter av urbanaförändringar. även om oövervakade modeller kan prestera mer konsekvent iolika regioner, generar de ofta betydligt sämre än dess övervakade motsva-righeter. För att undvika de brister som kan uppkomma är det önskvärt attanvända semi-övervakad inlärning (SSL) som nyttjar omärkta data för attförbättraövervakad inlärning eftersom tillgången på satellitdata är så stor.Dessutom har integrationen av SAR-data i de nuvarande optiska ramverken(så kallad datafusion) potential att producera modeller med bättre generali-seringsförmåga då representationen av stadsområden i SAR-bilder är i stortsett oföränderlig mellan städer, medan spektrala signaturer varierar mycket.

Denna avhandling presenterar först en ny metod för domänanpassning(DA) som använder SSL. Den DA-metoden som presenteras kombinerar Multi-Modal (MM) S1 SAR och S2 MSI för att förbättra generaliseringen av re-gioner som används vid kartläggning av bebyggda områden. Två identiskaundernätverk är inkorporerade i den föreslagna modellen för att få separataurbana kartläggningar från SAR och optiska data. För att erhålla en kon-sekvent segmentering av bebyggda områden över datamodalitet utformadesen oövervakad komponent för att motverka inkonsekvent segmentering frånde två undernätverken. Således föreslås användningen av kompletterande da-tamodaliteter som använder sig av verkliga störningar för konsistensregula-riseringar (CR). För det slutgiltiga resultatet tar modellen hänsyn till bådadatamodaliteterna. Experiment utförda på en testuppsättning bestående av60 representativa platseröver världen visar att den föreslagna DA-metodenuppnår starka förbättringar (F1 score 0,694) vidövervakad inlärning från S1SAR-data (F1 score 0,574), S2 MSI-data (F1 score 0,580) och deras samman-slagning på ingångsnivå (F1 score 0,651). I jämförelse med de två främstaglobala kartorna över mänskliga bosättningar, GHS-S2 och WSF2019, visadesig vår modell kapabel till att producera bebyggelsekartor med jämförbar ellerbättre kvalitet.

Gällande metoder för upptäckter av urbana förändringar i städer föreslårdenna avhandling en ny nätverksarkitektur som sammanslår SAR och op-tisk data. Mer specifikt presenteras ett dubbelströmskoncept för att bearbetaolika datamodaliteter separat, innan de extraherade funktionerna kombine-ras i ett senare beslutsstadium. De enskilda strömmarna baseras på U-Netarkitektur. Strategin överträffade andra U-Net-baserade tillvägagångssätt ikombination med uni-modala data och MM-data med funktionsnivåfusion.Dessutom uppnådde tillvägagångssättet hög prestanda på problem som or-sakas vid en frekvent använd datauppsättning för urbana förändringar (F1score 0,600).

Därtill föreslås en ny nätverksarkitektur som anpassar multi-modala kon-sistensregulariseringar (MMCR) för att upptäcka urbana förändringar. Ge-nom att använda bi-temporala S1 SAR- och S2 MSI-bildpar som indata,förutsäger nätverket MM Siamese Difference (Siam-Diff) Dual-Task (DT) intebara förändringar med hjälp av en skillnadsavkodare, utan kan även segmen-tera byggnader för varje bild med en semantisk avkodare. Nätverket tränaspå ett semi-övervakat sätt med hjälp av MMCR, nämligen att byggnadsseg-mentering över sensormodaliteter ska vara konsekvent, för att lära sig merrobusta funktioner. Den föreslagna metoden testades på en CD-uppgift medanvändning av de 60 platserna i SpaceNet7-datauppsättningen. Ett domängapintroducerades genom att endast använda etiketter för platser i västvärlden,där geospatiala data vanligtvis är mindre glest än i Globala Syd. MMCRuppnådde ett genomsnittligt F1 score på 0,444 när det applicerades på plat-ser utanför källdomänen, vilket är en avsevärd förbättring för flera övervakademodeller (F1 score mellan 0,107 och 0,424).Samtliga resultat från avhandlingen bidrar till kartläggning och över-vakning av städer på en global skala, vilket är väsentligt för att kunna bedrivahållbar stadsplanering och övervakning av FN:s globala mål för hållbar ut-veckling.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312995