Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Operational performance driven production system design process

Tid: Fr 2022-11-25 kl 10.00

Plats: C1 (Casesal), Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/64385323769

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Md Hasibul Islam , Hållbara produktionssystem

Granskare: Docent Peter Almström,

Huvudhandledare: Professor Monica Bellgran, Processledning och hållbar produktion

Exportera till kalender

Abstract

Utformningsprocessen av ett produktionssystem, i denna avhandlingkallad produktionssystemets utformningsprocess (PSUP), påverkar denoperativa prestandan under hela produktionssystemets livscykel, särskilt iupprampnings- och driftsfasen. Traditionellt sett ligger fokus underutformningsprocessen på att lansera det nya produktionssystemet vidplanerad tidpunkt och enligt budget. Trots att de aktiviteter somgenomförs i utformningsprocessen påverkar den operativa prestandan idriftsfasen, ägnas ofta mindre uppmärksamhet åt designfasen än vad somvore önskvärt. Tidigare forskning har argumenterat för att utveckla ensystematisk designprocess för framtagning av produktionssystem medsyfte att nå en positiv påverkan på den operativa prestandan.

Forskningen i denna avhandling bidrar till att öka kunskapen om hurPSUP kan hanteras och förbättras genom att identifiera: 1) möjliggörare i PSUP som påverkar den operativa prestandan i upprampnings- ochdriftfasen, och 2) hur lean konceptet skulle kunna användas för att hanteraaktiviteterna under PSUP.

Resultatet är identifieringen av ett antal faktorer/möjliggörare iproduktionssystemets utformningsprocess (PSUP) som potentiellt kanpåverka den operativa prestandan efter lansering av produktionssystemetoch produktionsstart. Dessa möjliggörare handlar om alltifrån frånföretagets interna gränser till externa leverantörer och kräver ensystematisk procedur för att dra nytta av faktorernas potential. Genom attanvända lean även i PSUP-sammanhanget, föreslås här konceptet Lean PSUP (produktionssystemsutformningsprocess), som innehåller 13 principer och relevanta praxis.

Den föreslagna modellen för lean PSUP skulle kunna användas och gestruktur till hanteringen av aktiviteterna i utformningsprocessen.Forskningen indikerar att lean inte bara kan användas i driftsfasen utanäven i utformningen av ett produktionssystem, vilket skulle kunnaresultera i bättre integration mellan olika funktioner, minska ledtiden förutformning och lansering av ett nytt produktionssystem, och uppnå snabbupprampning och önskad operativ prestanda, både avseende produktionoch hållbarhet. Slutligen visar denna avhandling hur lean PSUP kan varaett sätt att uppnå konkurrensfördelar ur ett resursbaserat teoretiskt perspektiv.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-320971