Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Surface-modified wood based on silicone nanofilaments for improved liquid repellence

Tid: On 2020-12-09 kl 10.00

Plats: Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/67335068857, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta Tom Thöyrä thoyra@kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English), (English)

Ämnesområde: Byggvetenskap, Byggnadsmaterial

Licentiand: Haiyan Yin , Byggnadsmaterial, RISE Research Institutes of Sweden

Granskare: Professor Lars Wadsö, Lunds Tekniska Högskola

Huvudhandledare: Professor Magnus Wålinder, Byggnadsmaterial; Professor Agne Swerin, Yt- och korrosionsvetenskap; Researcher Andra Dédinaité, Ingenjörspedagogik

Exportera till kalender

Abstract

Den ökande medvetenheten kring hållbarsamhällsutvecklingmotiverarutveckling avbyggmaterial från förnybara resurser. Kraven på träbaserade produkter med förbättrad beständighet, exempelvisennödvändig vätskeavvisandeförmåga, är fortfarande en utmaning.Syftet med dennaavhandling äratt utveckla och studera koncept för attfunktionalisera träytorför att uppnåsuperhydrofobicitet ochsuperamfifobicitet, dvs en extrem vätskerepellerande egenskap för både vatten och oljor.Björk-och acetyleradebjörkfanérproverytmodifierades med hydrofobiserad silikon-nanofilament. Specifikt visade björk ytmodifierademedfluorerade silikon-nanofilament (F-SMB) superamfifobicitet, som repelleradevatten, etylenglykol och hexadekan med kontaktvinklar större än 150° och avrullningsvinklar lägre än 10°. Björk-och acetyleradebjörkproverytmodifierademedicke-fluorerade silikon-nanofilament (SMB och SMAB) visade superhydrofobicitet med kontaktvinklar större än 160° förvatten, även förprover framställda medkortast reaktionstid på 1 timme.Vid vätskeupptagningsmätningargenom att sänka F-SMB i vatten, etylenglykol och hexadekanobserverades en plastroneffekt som indikerade att träytan var i Cassie-Baxter-tillstånd. Plastronen minskade F-SMB vätskeupptagningshastighet och -nivåberoende på växelverkan(diffusion och löslighet) mellan vätskan och silikon-nanofilament. F-SMB uppvisadegoda självrengörande egenskaper förvatten och hexadekan.Vidmulticykel Wilhelmy-mätningarvisade SMB ett lägre vattenupptag än det acetylerade träet, medan SMAB visade denlägsta vattenupptagningen,det vill säga en mycketmärkbar ökad vattenavvisning, tack vareav en kombinerad effekt av acetylering och ytmodifiering. Dessutom uppvisade SMB en störrefärgförändring än SMAB, orsakad av frisättningen av saltsyra under ytmodifieringsprocessen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-285601