Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Use of configuration information in construction projects to ensure high performance of healthcare facilities

Tid: Må 2020-10-26 kl 13.00

Plats: Live streaming: https://kth-se.zoom.us/j/66326457596, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta anders.ansell@byv.kth.se/ Use the e-mail address if you need technical assistance,, Stockholm

Ämnesområde: Byggvetenskap Betongbyggnad

Licentiand: Pia Schönbeck , Betongbyggnad

Granskare: Docent Göran Lindahl, Chalmers Tekniska Högskola

Huvudhandledare: Professor Anders Ansell, Betongbyggnad; Adjunct Professor Malin Löfsjögård, Betongbyggnad

Exportera till kalender

Abstract

Överföringen av information mellan de olika faserna i byggprojekt är ofta begränsad, vilket försvårar kvalitetssäkring av utformningen. De funktionella kraven på byggnadens utformning är ofta tvetydiga och saknar mätbara acceptanskriterier. Det ger en otillräcklig grund för projekteringslösningarnas och verifieringsmetodernas acceptansvärden. Möjligheten att färdigställa en utformning övervägs ofta av entreprenören precis före eller under produktionsfasen, men bör säkerställas för varje projekteringslösning. Beslut gällande ändringar baseras ofta på kostnads- eller tidskonsekvenser, medan utredningar av hur byggnaders utformning och påverkas är otillräcklig. Ett kontinuerligt informationsflöde med funktionella krav som styrande faktor krävs för att kontrollera utformning. Kvaliteten på patientvården måste säkerställas i vårdbyggnader, därför blir kontroll av utformningen är särskilt viktig.

Denna licentiatuppsats visar hur utformningsinformation i vårdbyggnadsprojekt kan säkerställa anläggningens funktionalitet. Följande informationsområden identifieras som nödvändiga för kontroll av utformningen: funktion, verifiering, designlösning, produktion och ändringskontroll. Information gällande utformningen av en byggnadsdel är relaterad och ändringar inom ett område påverkar de andra, direkt eller indirekt under ett byggprojekt. Studierna som ligger till grund för denna licentiatuppsats visar att det finns brister inom alla områden av utformningsinformation, speciellt gällande tillgänglighet och sammankoppling. Kontroll av utformningen försvårades dessutom av att informationen inte var tillgänglig vid rätt tidpunkt under byggprocessen. Verifieringsmetoder fanns till exempel inte tillgängliga förrän i slutet av produktionen. Det försvårar säkerställandet av avsedda utformning genom stora delar av projektet. Detaljerad information från digitala byggnadsmodeller kan förbättra kontrollen av vårdbyggnaders utformning, men det kräver standardisering av indata.

Tillverkningsindustrin utövar konfigurationsledning för att säkerställa att produkters utformning motsvarar kravställda funktioner genom hela deras livscykel. Utvecklingen av nya tekniker, såsom digitala processer och industriell produktion, kräver att byggprojekt utvecklar arbetsprocesser som liknar de i tillverkningsindustrin. Risken för onödiga omarbetningar med efterföljande kostnadsökningar, förseningar och miljöpåverkan minskar med ökad utformningskontroll. Systematisk hantering av utformningsinformation i vårdbyggnadsprojekt kan säkerställa att leveransen uppfyller avsedd funktionalitet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-281273