Hoppa till huvudinnehållet

Robin Roy

Profilbild av Robin Roy

DATASKYDDSOMBUD

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 3

Om mig

Personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsincidenter ska alltid anmälas till abuse@kth.se.

Begäran om radering  och registerutdrag

Begäran om radering och registerutdrag ska skickas KTH:s samlade kontaktpunkt för ärenden rörande dataskydd (dataskydd@kth.se).

Dataskyddsombud

Jag är KTH:s dataskyddsombud.  Om du vill du kontakta mig i egenskap av dataskyddsombud, vänligen skicka e-post till   eller  ring.

Enligt artikel 39.1  dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska dataskyddsombudet ha följande grundläggande uppgifter:

  1.  Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds­ bestämmelser.
  2. Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
  3. Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
  4. Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
  5. Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.

Vill du läsa mer om dataskyddsombudets roll och ställning, se länkarna i högermeny.

Bokstavering av e-postadress

Dataskyddsombud@kth.se

David Adam Tore Adam Sigurd Kalle  Yngve David David Sigurd Olof Martin Bertil Urban David [snabel-a] Kalle Tore  Helge [punkt] Sigurd Erik

rroy@kth.se

Rudolf  Rudolf  Olof Yngve [snabel-a] Kalle Tore  Helge [punkt] Sigurd Erik