Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursbeskrivning

BB1030 Mikrobiologi

9 högskolepoäng

Kursen mikrobiologi handlar om mikroorganismer, dvs bakterier, virus, protozoer, alger och svampar som förekommer naturligt i kropp och miljö, samt dem som vi använder som redskap för olika processer (inom medicin, livsmedel, teknologi mm). Du kommer t.ex. att lära dig varför frukt och bär håller sig bättre i sockerlag, vad resistenta bakterier egentligen är och hur biologisk vattenrening fungerar. I kursen kommer du att studera mikroorganismernas systematik, morfologi och fysiologi. En tyngdpunkt ligger på bakteriecellen, dess genetik, näringskrav och tillväxt, samt hur sterilteknik, desinfektion och antibiotika fungerar för att kontrollera tillväxt. I avsnittet om infektionssjukdomar lär du dig om mekanismer för sjukdom som exempelvis toxiner och bakteriers sätt att undgå kroppens immunsvar.

Kursmål

När kursen är slut ska du kunna:

 • Redogöra för våra vanliga mikroorganismer med avseende på
  • uppbyggnad och tillväxt
  • förekomst i naturen
  • tekniker för identifiering
  • grundläggande systematik
  • prokaryot genetik
  • samverkan och skadeverkan gentemot andra levande organismer
 • Välja och tillämpa metoder för kontroll av mikroorganismers tillväxt.
 • Diskutera nytta och konsekvenser av mikroorganismer i miljö och samhälle.
 • Förklara hur man använder mikroorganismer som redskap och producenter inom miljö, vetenskap och industri
 • Planera och genomföra en komplex laboration, samt analysera dina resultat och redogöra och argumentera för dina slutsatser
 • Ledigt använda mikrobiologiska fackuttryck på såväl svenska som engelska

Föreläsningar

Under kursen ges totalt 17 föreläsningar. I samband med varje föreläsning presenteras detaljerade kunskapsmål för det aktuella ämnesområdet, som vägleder dig genom studierna. Bilderna från föreläsningarna kommer finnas tillgängliga i Canvas.

Laborationer

Mikrobiologikursens laborativa del inleds med ljus- och faskontrastmikroskopi, allmän sterilteknik samt bakteriehaltsbestämning. Därefter följer en sammanhängande laboration som innebär isolering, renodling och karaktärisering av en bakterie från en naturlig miljö med hjälp av mikroskopi, odling på selektiva och differentierade medier, påvisande av enzymer och andra mikrobiella produkter samt att göra ett antibiotikaspektrum. Generna för 16S rRNA isoleras och sekvensbestäms och jämförs med GenBank för artbstämning av bakterien. I laborationen ingår planering och utförande, att bereda näringsmedier och substrat, att odla aerobt och anaerobt samt att söka information om din isolerade bakterie.

Laborationerna utförs i par och ni delas in i grupper enligt anvisat schema. Varje labpar kommer att redovisa sina egna data och slutsatser, muntligt och i två labrapporter.

Övningsuppgifter

För varje avsnittkommer duatt arbeta med instuderingsfrågor och lösningarna diskuteras vid schemalagda övningstillfällen. Du kommer också att arbeta i grupp med ett fördjupningsarbete kring mikroorganismer och hållbarhet.Viktigt är att du lämnar in slutrapportenvia Canvas före angiven tidpunkt och att du deltar i redovisningenÖvriga instruktionerpresenteras under kursens gång.

Kurslitteratur

Den här kursen innehåller mycket teori och därmed mycket läsning. Det är viktigt att du avsätter tid för att läsa boken eftersom den kompletterar föreläsningarna. Teoridelen motsvarar ca 160 timmars arbete.

Kursboken är Brock Biology of Microorganisms, 15th edition.  Madigan, Bender, Buckley, Sattley,and StahlISBN 978-1-292-23510-3.

Canvas

All information från kursen postas i Canvas. Där hittar du kurs-PM, kursscheman, hämtar föreläsnings- och övningsmaterial och laborationsprotokoll. Det kan också finnas meddelanden från kursledningen.

Inlämningsuppgifter

Allt inlämningsmaterial inklusive tentamen ska vara utförd av dig själv eller din grupp enligt givna instruktioner, både med avseende på innehåll, labdata, text och slutsatser. Korrekta källanvisningar ska anges i förekommande fall. Dina arbeten kommer att testas för plagiering. Fusk kommer att anmälas till disciplinnämnden.

Etiskt förhållningssätt 

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Anja Persson tagged with mikrobiologi and prokaryoter. 1 September 2010

Anja Persson created page 1 September 2010

Anja Persson edited 26 October 2011

BB1030 Mikrobiologi 9 högskolepoäng Kursen mikrobiologi handlar om mikroorganismer, dvs bakterier, virus, protozoer, alger och svampar som förekommer naturligt i kropp och miljö, samt dem som vi använder som redskap för olika processer (inom medicin, livsmedel, teknologi mm). Du kommer t.ex. att lära dig varför frukt och bär håller sig bättre i sockerlag, vad resistenta bakterier egentligen är och hur biologisk vattenrening fungerar. I kursen kommer du att studera mikroorganismernas systematik, morfologi och fysiologi. En tyngdpunkt ligger på bakteriecellen, dess genetik, näringskrav och tillväxt, samt hur sterilteknik, desinfektion och antibiotika fungerar för att kontrollera tillväxt. I avsnittet om infektionssjukdomar lär du dig om mekanismer för sjukdom som exempelvis toxiner och bakteriers sätt att undgå kroppens immunsvar.

Kursmål När kursen är slut ska du kunna:
* redogöra för våra vanliga mikroorganismer med avseende på
* uppbyggnad och tillväxt
* förekomst i naturen
* tekniker för identifiering
* grundläggande systematik
* samverkan och skadeverkan gentemot andra levande organismer

* välja och tillämpa metoder för kontroll av mikroorganismers tillväxt
* ingående förklara hur man använder mikroorganismer som redskap och producenter inom vetenskap och industri
Föreläsningar Under kursen ges totalt 16 föresläsningar, varav åtta ligger på höstterminen och åtta på vårterminen. I samband med varje föreläsning kommer du få mer detaljerade kunskapsmål för det ämnesområde som presenteras och kapitelanvisningar till kursboken inför kommande avsnitt. Du bör använda de detaljerade kunskapsmålen som vägledning när du läser i boken och för ditt lärande av mikrobiologi. Bilderna från föreläsningarna kommer finnas tillgängliga i kurssidorna på KTH social senast kl 17.00 dagen före föreläsningen så att den som vill kan skriva ut sitt exemplar att föra anteckningar på.

Laborationer Mikrobiologikursens laborativa del inleds med ljus- och faskontrastmikroskopi, allmän sterilteknik samt bakteriehaltsbestämning. Därefter följer en sammanhängande laboration som innebär isolering, renodling och karaktärisering av en bakterie från en naturlig miljö med hjälp av mikroskopi, odling på selektiva och differentierade medier, påvisande av enzymer och andra mikrobiella produkter samt att göra ett antibiotikaspektrum. Generna för 16S rRNA isoleras och sekvensbestäms och jämförs med GenBank för artbstämning av bakterien. I laborationen ingår planering och utförande, att bereda näringsmedier och substrat, att odla aerobt och anaerobt samt att söka information om sin isolerade bakterie.

Laborationerna utförs i par och ni delas in i grupper enligt anvisat schema. Varje labpar kommer att redovisa sina egna data och slutsatser muntligt och i två labrapporter.

Övningsuppgifter Under kursens gång kommer du kontinuerligt att arbeta med fördjupade frågeställningar inom varje ämnesområde för mikrobiologin. Övningsuppgifterna syftar till att hjälpa dig förstå våra mikroorganismer och hur vi kan dra nytta av dem, samt att stimulera till att du kontinuerligt läser kursboken. Du hittar en detaljerad instruktion på kurssidorna. Viktigt är att du lämnar in dina uppgifter via Bilda före angiven tidpunkt och att du deltar i de två redovisningstillfällena.

Kurslitteratur Brock Biology of Microorganisms, 123th edition, 2009.  M. T..  Michael Madigan, J. M.ohn Martinko, P. V. Dunlap,David Stahl and D. P.avid Clark. ISBN 978-0-321-53615-073551-5.

Bilda och KTH social Bilda är ett webbaserat system för distribution och inlämning av kursmaterial. I Bilda postar du dina övningsuppgifter och labrapporter. Adressen är http://bilda.kth.se. Har du tekniska problem med Bilda använder du i första hand supportfunktionen som finns i Bilda.

KTH Social är en virtuell mötesplats för KTH-studenter som är under uppbyggnad. Skolan för bioteknologi medverkar i utvecklingsarbetet med att skapa mötesplatsen. Som deltagare i kursen mikrobiologi är ni de första på vår skola att testom deltagare i kursen mikrobiologi kommer du att använda KTH social och vi hoppas att ni har förståelse för att systemet ännu inte är komplett. Hjälp gärna till genom att lämna dina synpunkter till programmerarna i ett inlägg i hjälp-gruppen.

Adressen till kurssidorna på KTH social är www.kth.se/social/course/BB1030/ , där hittar du kursscheman, hämtar föreläsningsmaterial och laborationsprotokoll. Det kan också finnas meddelanden från kursledningen.

Kontakter Anja Persson, kursledare, tel. 08-5537 8017, e-post anja@biotech.kth.sePer Dalhammar, labkursansvarig, tel. 08-5537 8304, e-post pelle@biotech.kth.seVincent Bulone, examinator, tel. 08-5537 8841, e-post vincent.bulone@biotech.kth.se

Kursen startar den 256 oktober 20101, kl 103.00 i sal FD5.

Formalia Rekommenderade förkunskaper BB1010 Inledande bioteknik och BB1020 Cellbiologi med immunologi.

Examination Skriftlig tentamen 4,5 hp. Betygskala A, B, C, D, E, Fx, FLaborationer och labrapporter 3,0 hp. Betygsskala Pass/FailÖvningsuppgift med muntlig redovisning 1,5 hp. Betygsskala Pass/Fail

Inlämningsuppgifter Allt inlämningsmaterial inklusive tentamen ska vara utförd av dig själv enligt givna instruktioner, både med avseende på innehåll, labdata, text och slutsatser. Korrekta källanvisningar ska anges i förekommande fall. Din arbeten kommer att testas för plagiering. Fusk kommer att anmälas till disciplinnämnden.