Ordlista

Svensk-engelsk ordlista med begrepp från kursen. 

algoritm algorithm
basfall base case
breddenförstsökning breadth first search
bubbelsortering bubble sort
bästaförstsökning Dijkstras algorithm
datastruktur data structure
delträd subtree
djupetförstsökning depth first search
följdlängdskodning run length encoding
girig algoritm greedy algorithm
grafgenomgång graph traversal
grannlista adjacency list
grannmatris adjacency matrix
hörn vertex
insättningssortering insertion sort
jämförelse comparison
linjärsökning sequential search
löv leaf node
kant edge
komplexitet complexity
nivå level
pekare reference
polynomisk tid polynomial time
prioritetskö priority queue
rimlig tid feasible time
räknesortering counting sort
samsortering mergesort
skalortering shellsort
stig path
syntaxträd parse tree
syskon sibling
totalsökning exhaustive search
trappa heap
trappsortering heapsort
trädgenomgång tree traversal
urvalssortering selection sort
Feedback News