Communication

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen Kommunikation (6 hp) syftar huvudsakligen till att ge praktisk övning i design, konstruktion och konkret utformning av tekniska och vetenskapliga dokument samt laborativa moment i muntlig framställning. Här lär du dig hur man skriver en teknisk-vetenskaplig rapport, hur man disponerar en text, hur man kan förstå skrivandet som en process och du får flera tillfällen att träna muntlig presentation både enskilt och i grupp. Kursen tränar också upp ett allmänt vetenskapligt förhållningssätt.

Koppling till andra kurser

Kursen lägger särskild vikt vid skrivprocessen samt vid muntlig presentation. Vi kommer också ha tillfälle att diskutera hur man förhåller sig till vetenskap i text och tal, exempelvis hur och varför man refererar till olika typer av källor när man diskuterar ett problem i rapportform. Genom att ge grunden för det vetenskapliga förhållningssättet och gestaltningen av detta utgör därför kursen en naturlig länk till andra kurser du kommer att läsa under din utbildning. Den skrivprocess som följs i kursen är också densamma som följs under examensarbeten och utgör därför ett tidigt smakprov på hur arbetet med ett examensarbete kan se ut. Kursen avviker dock från de flesta andra kurser i utbildningen på så vis att den huvudsakligen bygger på en humanistisk-samhällsvetenskaplig kunskapssyn. Det handlar ofta om tolkningar och värderingar och inte så ofta om "rätta svar".

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News