Engineering Training Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen är en praktikbaserad kurs som innebär heltidsarbete på en arbetsplats i sju veckor.
(samma beskrivning gäller för kursen DM1999 med skillnaden att den är på 15 hp och praktiken skall vara åtta veckor)

Det är studentens ansvar att själv hitta en arbetsgivare som är villig att ta emot en praktikant. Program- och kursledningen kan i vissa fall bistå med kontakter och förslag. Kursen söks på vanligt sätt och anmälan görs även till kursansvarig.

Det skall finnas en handledare på arbetsplatsen, och en handledare kommer att utses på KTH. Studenten kan med fördel kontakta och föreslå handledare. Handledaren på arbetsplatsen skall efter genomförd kurs styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. 

Studenten ska under kursens gång föra loggbok och skicka in loggboksanteckningarna (1-2 A4-sidor) i slutet av varje arbetsvecka till sin KTH-handledare. Loggarna ska bifogas slutrapporten. Handledaren ska bekräfta och svara på loggboken veckovis.
Följande tre frågor ska besvaras i loggboken varje vecka:
1. Vad var den viktigaste lärdomen för mig denna vecka och varför anser jag att denna är viktigast?
2. Vad gjorde jag som var bra?
3. Finns det något som jag kan utveckla till nästa vecka?

Slutrapporten ska bestå av följande delar (omfattning 4-5 A4 sidor, exklusive loggboksanteckningar):
- Presentation av företaget.
- Studenten ska beskriva sin roll, sina arbetsuppgifter samt eventuella problem som har lösts.
- Beskrivning av olika aktörer och yrkesgrupper som studenten kommit i kontakt med.
- Vad som har varit mest lärorikt under praktiken.
- Vad studenten har haft mest nytta av från sin utbildning i genomförandet av praktiken.
- Vad studenten har saknat i sin utbildning och vill lära sig mer om efter praktiken.
- En reflekterande del.

I den reflekterande delen ska studenten besvara följande:
- Beskriv hur du upplevde samarbetet med andra aktörer och olika yrkesgrupper. Vad var utmanande respektive värdefullt i samarbetet?
- Hur kan du utveckla din samarbetsförmåga?
- Beskriv hur du upplevde det när du använde erfarenheter från tidigare lästa kurser. Vad var det som var utmanande respektive värdefullt?
- Upplever du att du under praktikens gång har utvecklat/vidareutvecklat förmågor som du kan ha med dig i dina vidare studier och/eller i yrkeslivet? Beskriv dessa och vad det är som gör att du tror att du kan ha nytta av dem?

Den reflekterande delen kan inkluderas i löpande text där övriga frågor i rapporten tas upp.

Avslutningsvis skall studenten deltaga med en muntlig presentation och efterföljande diskussion på ett av institutionen arrangerat seminarium. Flera studenter på kursen kan presentera på samma seminarium. Seminariet är öppet för alla, och särskild inbjudan kommer att gå till studenter och lärare på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.

Teachers

Feedback News