Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Control Engineering

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Styr- och Reglerteknik

Kursen är en programkurs för högskoleingenjörsprogrammen Elektroteknik och Medicinsk teknik.

 

Utbildningsnivå: grundnivå

Betygsskala: A, B,C, D, E, Fx, F

Examination:

TEN1 4hp, A, B, C, D, E, Fx, F

LAB1 1,5hp, P, F (endast för HE1038)

LAB2 2hp, P,F (för båda kurserna)

Slutbetyg på kursen grundas på båda momenten. Beygsskala: A-F

 

Examinator och lärare: Inge Jovik

Kursmål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
• förstå och använda begreppen system, signaler och modeller
• konstruera matematiska modeller av signaler och system
• beskriva och analysera såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta signaler och system i både tids- och frekvensplanet
• förstå och analysera återkopplingar med avseende på stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
• förstå och designa olika typer av regulator som tex PID-regulator, lead/lag-kompensering, framkoppling, polplacering, mm
• känna till implementeringsaspekter såsom sampling, aliasfenomen och windup


Kursinnehåll

Styrteknik
• Introduktion av styrteknik och automation
• Programmerbara styrsystem
• Programmering och problemlösning


Reglerteknik
• Introduktion av reglerteknik
• Beskrivning och analys av dynamiska system
• Begreppet återkoppling
• Egenskaper hos återkopplade system: stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
• Dimensionering av tidkontinuerliga regulatorer: PID-design, Lead/lag-kompensering, framkoppling, kaskadreglering
• Reglering mha dator
• Disktretisering av tidskontinuerliga processmodeller
• Dynamik och stabilitet i tidsdiskreta system
• Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer: PID och polplacering
• Implementeringsaspekter (sampling, aliasfenomen, windup, mm)
• Modellering och simulering mha MATLAB/Simulink

Behörighet
Kunskaper motsvarande kurserna”Analys och linjär algebra” (HF1008) och "Signaler, system och transformer" (HF1011).

Genomförande: (Reglerdelen)

ca 15 föreläsningar

ca 6 räkneövningar

ca 4 laborationstillfällen

Teachers