Control Engineering

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Reglerteknik

Kursen är en programkurs för högskoleingenjörsprogrammen Elektroteknik och Medicinsk teknik.

Utbildningsnivå: grundnivå

Betygsskala: A, B,C, D, E, Fx, F

Examination:

TEN1 4hp, A, B, C, D, E, Fx, F

LAB1 1,5hp, P, F (endast för HE1038)

LAB2 2hp, P,F (för båda kurserna)

Slutbetyg på kursen grundas på båda momenten. Beygsskala: A-F

 

Examinator och lärare: Inge Jovik

Kursmål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
• förstå och använda begreppen system, signaler och modeller
• konstruera matematiska modeller av signaler och system
• beskriva och analysera såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta signaler och system i både tids- och frekvensplanet
• förstå och analysera återkopplingar med avseende på stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
• förstå och designa olika typer av regulator som tex PID-regulator, lead/lag-kompensering, framkoppling, polplacering, mm
• känna till implementeringsaspekter såsom sampling, aliasfenomen och windup


Kursinnehåll

Styrteknik (endast för HE1038)
• Introduktion av styrteknik och automation
• Programmerbara styrsystem
• Programmering och problemlösning


Reglerteknik
• Introduktion av reglerteknik
• Beskrivning och analys av dynamiska system
• Begreppet återkoppling
• Egenskaper hos återkopplade system: stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
• Dimensionering av tidkontinuerliga regulatorer: PID-design, Lead/lag-kompensering, framkoppling, kaskadreglering
• Reglering mha dator
• Disktretisering av tidskontinuerliga processmodeller
• Dynamik och stabilitet i tidsdiskreta system
• Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer: PID och polplacering
• Implementeringsaspekter (sampling, aliasfenomen, windup, mm)
• Modellering och simulering mha MATLAB/Simulink

Behörighet
Kunskaper motsvarande kurserna”Analys och linjär algebra” (HF1008) och "Signaler, system och transformer" (HF1011).

Genomförande: (Reglerdelen)

ca 15 föreläsningar

ca 6 räkneövningar

ca 4 laborationstillfällen

Teachers

Feedback News