Thermodynamics and Statistical Physics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till IF1614 Termodynamik och statistisk fysik!

Kursen ger en djupare förståelse av energibegreppet och den bakomliggande fysiken vid olika former av energiomvandlingar, vilka exempelvis förekommer i motorer och värmepumpar. Centrala begrepp i kursen är termodynamikens två huvudsatser, vilka behandlar energins kvantitet (energiprincipen) samt energins kvalitet (entropibegreppet) samt deras koppling till den mikroskopiska statistiska beskrivningen av energinivåer via den statistiska fysiken. Dessutom tar kursen upp olika former av värmeöverföring samt de fysikaliska principer som ligger bakom diskussionerna kring hållbar utveckling.

Kursen ersätts från och med HT17 med kursen SK1119 Termodynamik och statistisk fysik.

Teachers

Feedback News