Projects and Project Methods

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att genomföra ett konstruktionsprojekt inom IT. Projektet genomförs tillsammans med andra studenter i en mindre projektgrupp. Målet är att ge studenten en bas för effektivt deltagande och ledning av IT-projekt. Kursen genomförs med en teknisk konstruktionsuppgift som drivkraft.

Studenten arbetar under hela kurstiden i en projektgrupp om 4-8 deltagare med uppgift att lösa gruppens konstruktionsuppgift. Under kursens gång utvecklas, genom läraktiviteter och aktivt projektarbete, kunskaper och färdigheter om projektmodell och projektprocess mot de lärandemål som anges nedan.

Kursen har få traditionella föreläsningar och övningar men istället används korta “morgonmöten”, “stå-upp-möten”, gruppseminarier, presentationer från grupperna, spontana diskussioner. Syftet med de olika aktiviteterna är att efterlikna modern projektmetodik och vad som kan tänkas ske i kommersiella IT-projekt.

English

The course aims to develop the student's ability to carry out a design project in IT. The course and project is proceeding in collaboration with other students in a smaller project team. The goal is to give students a foundation for effective participation and management of IT projects. The course is conducted by a technical design assignment as a driver. Students work throughout the course in a project group with 4-8 participants with the task of solving a design task. During the course students develops, through learning activities and active project work, knowledge and skills of project model and project process against the learning outcomes listed below. The course has few traditional lectures and exercises but instead it uses short "morning meetings", "stand-up meetings”, group seminars, presentations from the groups, spontaneous discussions. The purpose of the various activities is to emulate modern project methodology and what might happen in commercial IT projects

Teachers

Feedback News