Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovation- and Product Development Processes

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Syftet med den här kursen är att göra studenterna bekanta med processmodeller och systematiska arbetsmetoder som används i innovation och produktutveckling. Målet är också att ge en djupare förståelse för hur dessa modeller och arbetsmetoder används i ett antal kritiska situationer i innovation och produktutveckling. Exempel på sådana kritiska situationer är när en organisation vill förbättra både sin effektivitet och sin innovationsförmåga, när kraven i omvärlden drastiskt förändras eller det värde som ett produktföretag ska erbjuda sin kunder innehåller både produkter och tjänster och utgör komplexa sociotekniska system. 

Teachers