Energy Systems

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Energisystem, MJ1145 (7,5 hp)

Kursens roll i utbildningsprogrammet

Kursen avser att ge civilingenjörsstudenter inom Energisystem och hållbar utveckling nödvändiga grundläggande kunskaper i energisystem. Kursen betonar inslaget av verkliga tillämpningar och ingenjörsmässigt tänkande. Kursen syftar till att ge förståelse för energisystemens olika delar genom modellering och simulering av (energi)system av olika slag. Detta uppnås genom en systemanalytisk ansats där i kursen betonas betydelsen av att kunna skapa modeller av energisystemets olika delar. Studenterna tränar på att formulera ”problemen” på olika komplexitetsnivåer, genom att stegvis utveckla först enkla konceptuella modeller, för att sedan översätta dessa till t.ex. matematiska tolkningar av de samma.

Översiktlig beskrivning av kursinnehållet       

Kursen är baserad på föreläsningar, övningar och projektarbete och bygger på både självständigt arbete och arbete i mindre grupper. I kursen genomförs tre uppgifter/projekt:

  1. En enkel dynamisk modell av en byggnads energianvändning utvecklas i grupp om 3 studenter och redovisas genom grupprapport och seminarium.
  2. En enkel modell av integration av solceller i elnät utvecklas för att bestämma hur stor mängd el man kan få in i ett visst nät samt analys av vad som händer när ett moln drar över området. Rapporten redovisas genom grupprapport och seminarium.
  3. En modell av kraftvärme-produktion för en del i en stad tas fram för att optimera produktion av el och värme. Resultatet redovisas genom grupprapport och seminarium. 

Lärare:

Kursansvarig och examinator: Rahmat Khodabandeh, KTH energiteknik, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik

Telefon: 790 7413, email: rahmat@energy.kth..se

Lärare i olika kursblock

Kursblock 1: Jaime Arias Hurtado, 08 790 8642, jaime.arias@energy.kth.se

Kursblock 2: Lars Nordström; Tel: +46(0)8 790 6830; larsno@kth.se; Henrik Nordström; hnordstr@kth.se

Kursblock 3: Rahmat Khodabandeh Telefon: 790 7413, email: rahmat@energy.kth..se

Läraktiviteter

Kursen ges under vårterminen, period 4. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, övningar, räknestugor, och projektarbete. Föreläsningar kommer att ge de övergripande aspekterna av energisystem och projektuppgifterna. Övningar har karaktären av att ge studenterna möjlighet till handledning vid lösning av modelleringsproblem för olika kursblock.

Kursens pedagogiska idé

Kursens pedagogiska grundtanke är kontinuerlig examination som innebär att studenterna under kursen gång ska arbeta med kursmaterialet genom att lämna in tre inlämningsuppgifter som betygsätts.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

  1. Beskriva och analysera dynamisk simulering och modellering av en byggnads energianvändning.
  2. Beskriva och analysera simulering och modellering av integration av solceller i elnätet samt analys av vad som händer när ett moln drar över området.
  3. Beskriva och analysera simulering och modellering av kraftvärme-produktion för en del i en stad samt optimering av produktion av el och värme.

Examination och kursfordringar och lärandemål

Kursmoment och examination

Kursen är indelad i tre moment PRO A-C i enlighet med ovanstående beskrivning. Samtliga moment är värda 2,5 hp och betygsätts. Slutbetyg beräknas som ett medelvärde med avrundning uppåt (A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1). Exempel 1: 1 st B, 1 st C och 1 st B = (4+3+4)/3 = 3,7 ger betyg B. Exempel 2: 1 st C, 1 E och 1 st C = (3+1+3)/3 = 2,34  ger betyg D. Det krävs godkänd på alla kursblock (A-C) för att bli godkänd på kursen. Deltagande vid presentation av tre kursmoment är obligatorisk. Kontakta respektive kursmomentansvarig lärare om du inte kan närvara vid något tillfälle. För att kunna bedöma studentens enskilda presentation ska varje medlems bidrag till projektet anges i förord av rapporten.

Omprövning: Omprövning av betyg sker genom gru@itm.kth.se

Du måste motivera varför din lösning/rapport ska bedömas annorlunda. Ta stöd i betygskriterier och lösningsförslaget/bedömningsmalen samt visa vilket/vilka steg i din lösning/rapport som du anser blivit felbedömd.

Komplettering

Den som har missat ett eller flera kursmoment har rätt att komplettera (rapport eller redovisning). Efter kompletteringen blir studenten antingen godkänd (betyg E), eller underkänd (betyg F) för kursblocket. Kompletteringen ska ske senast tre veckor efter att kursens avslutas.

Betygskriterier

Lärandemål 1-3 examineras vid de obligatoriska momenten PRO A-C. För att bli godkänd i kursen (betyg E) behöver studenten visa att kursens lärandemål uppfylls på grundläggande nivå inom alla kursmoment (PRO A-C). För högre betyg behöver studenten visa antingen större bredd på grundläggande nivå och/eller större djup i sina kunskaper och färdigheter. Efter kursen skall studenten kunna:

Kursmål:

För betyg E

För betyg C

För betyg A

1)Beskriva och analysera dynamisk simulering och modellering av en byggnads energianvändning

 

Beskriva och analysera dynamisk simulering och modellering av en byggnads energianvändning på en grundläggande nivå samt diskutera modellens giltighet och begränsningar.

 

Uppfylla krav för E och visa god förmåga till analys av datormodellen med avseende på studiens syfte och resurser samt relatera och analysera utdata från de egna simuleringarna gentemot ”problemet”.

Uppfylla krav för C och visa god förmåga av utveckla modellen så att den kan hantera mer komplicerade förhållande än grundmodellen.

2)Beskriva och analysera simulering och modellering av integration av solceller i elnätet samt analys av vad som händer när ett moln drar över området.

 

Beskriva och analysera simulering och modellering  på en grundläggande nivå: integration av solceller i elnätet samt analys av vad som begränsar mängden solceller i ett elnät, och vad som har betydelse för solcellens ekonomi i elsystemet samt hur balansering mellan produktion och användning sker i ett elnät.

Uppfylla kurskrav för E och visa god förmåga och utvärdering av resultat angående: maximal mängd solceller; solcellens ekonomi och balansering i studerat system.

Uppfylla krav för C och granskande och ifrågasättande förhållningssätt angående beskrivning av beräkningarna samt dra generella slutsatser.

3)Beskriva och analysera simulering och modellering av kraftvärme-produktion för en del i en stad samt optimering av produktion av el och värme.

 

Beskriva och analysera simulering och modellering av kraftvärme-produktion samt optimering av produktion av el och värme på en grundläggande nivå samt diskutera modellens giltighet och begränsningar.

 

Uppfylla kurskrav för E samt motivering av randvillkor och antaganden som gjorts i modellen på ett adekvat sätt och beskrivning av komponenter för värmeproduktion och deras inverkan på energisystemet samt analys av kraftvärmeproduktion för andra fall än de som beskrivs av modellen.

 

Uppfylla kurskrav för C och att modellera effekten av omfördelning mellan produktion av kraft och värme och analys av möjliga komponenter för lagring av energi, inklusive potentialen och kostnaden för lagring av energi, samt beskrivning och ekonomisk analys av kraftvärme i jämförelse med enbart värmeproduktion.

Kurslitteratur

Ansvarig lärare kommer att redovisa kurslitteraturen när respektive kursblock startar.

Språk: Kursen ges på svenska.

Målgrupp: Obligatorisk på Energi och miljöprogrammet, åk 2, obligatorisk på Industriell Ekonomiprogrammet, EHUI, åk2

Studentexpedition:

Adress: Brinellvägen 68; 100 44 Stockholm; Tel: 08-790 82 00; E-post: gru@itm.kth.se

Har du frågor kring kursregistrering, omregistrering och tentaanmälan – maila gru@itm.kth.se
För kursanmälan – kontakta din studievägledare.

Ordinarie öppettider

Måndag – fredag: 09:00 – 15:00
Halvdagar 08:30-12:00
Helgdagar & klämdagar stängt​

Kurshemsida

Canvas: kurs MJ1145 Energisystem.

När du är kursregistrerad kommer du automatiskt att få tillgång till denna aktivitet. Om du läst kursen

tidigare år måste du omregistreras för att få tillgång till den aktuella Canvas-aktiviteten. För att bli

omregistrerad så skickar du ett email med ditt namn, personnummer och anger kurskoden MJ1145 till service@itm.kth.se

 

 


 

Teachers

Feedback News