Rektors beslut

2017-02-07 Rektors beslut via sökportalen

Meddelande från registrator 170206:
På sökportalen kan du som anställd på KTH se vissa ärenden och handlingar som har diarieförts i W3D3. Ärenden
universitetsförvaltningens huvudserie (V-serien) registrerade från och med 2016-12-12 finns sökbara på sökportalen.
Formella KTH-beslut som inte innehåller känsliga uppgifter kan öppnas på dokumentnivå. I övrigt publiceras inte filer.

 KTH-beslut från 2009-2016 hittar du fortfarande här:
https://intra.kth.se/styrning/ledningen/rektors-beslut-1.40853

Feedback News