Riskanalys 2020

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

KTH ska årligen se över och analysera risker mot omvärldsfaktorer och intressenter, dokumentera och rapportera till universitetsstyrelsen, som en del av intern styrning och kontroll.

KTH har en process för gemensam riskanalys som GVS MO koordinerar.  

Skolledningarnas bidrag till den KTH-gemensamma analysen planeras av respektive skola i samråd med GVS under våren 2020.  Upplägg och stödmaterial anpassas till skolans förutsättningar. 

Under 2020 ska KTH i riskanalysen eftersträva en förbättrad redovisning av bakgrund och resonemang allmänt och i förhållande till riskområden. Vi eftersträvar att - utifrån rådande förhållanden - åstadkomma en fördjupad analys genom en bredare medverkan och olika mötesformer. 

Kontakta Anna Dahlström, verksamhetscontroller vid GVS MO Ledningskansliet, andahlst@kth.se, tel: 6365. 

Följande tidplan är prel. och följer perioder för övrig planering och uppföljning 2020, som samordnas genom Ledningskansliet MO.

För stödmaterial och mallar se rubriker tv under Allmänt.

Bild tidplan.jpg

Feedback News