Hoppa till huvudinnehållet

A21P3C Arkitekturprojekt 2:3 Material, rum, detalj 12,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A21P3C (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten ska genom ett litet projekt tillägna sig fördjupad förståelse för och artikulera relationerna mellan material, rum och detalj. Vidare generera och bearbeta olika klimatförhållanden, mikroklimat. Livscykeltänkandet problematiseras i relation till byggbarhet, ombyggbarhet och rivning (återbrukbarhet alternativt återvinningsbarhet). Begreppet materialundersöks genom specifika deluppgifter samt studiebesök utifrån ett tillverkningsperspektiv, dess materiella egenskaper och sensoriska kvaliteter. Den centrala projektspecifika detaljenutvecklas på ett metodisk sätt genom ritsalsbaserade övningar med stöd i handledning. Klimatförhållanden studeras i relation till arkitektoniska kvaliteter. Speciell fokus läggs på redovisningen och undersökningen av rum- rumsliga samband, rumsliga effekter i olika skalor- i dialog med resonemanget kring sammansättning.

Lärandemål

Genom ritningar, text, bilder och modeller i olika skalor både fysisk och digital:

  • analysera relevanta referenser för projektet samt artikulera sin position i relation till dessa
  • undersöka och genom gestaltning artikulera samband mellan material, rum och detalj och de klimatförhållanden som skapas
  • problematisera och redovisa tillämpningen av livscykeltänkande i projektet.
  • reflektera och argumentera för vilka rum, rumsliga samband och rumsliga effekter som skapas
  • utveckla en terminologi för att beskriva och diskutera de arkitektoniska kvaliteterna i projektet
  • sammanställa sitt projekt i en presentation samt reflektera över och utvärdera sitt resultat och sin arbetsmetod och sammanställa det i en portfölj tillsammans med sina andra projekt/kurser från året.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänt Arkitekturprojekt 2:1 (A21P1C). Projekt 2:2 (A21P2B) ska vara godkänt eller bedömas kunna bli godkänt efter komplettering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • APRO - Arkitekturprojekt, 12,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Generellt:

Projektens lärandemål examineras under hela utbildningens grundnivå  genom redovisning av process och resultat i vid kursstart specificerade uppgifter. För godkänt betyg krävs dessutom avklarade inlämningsuppgifter, 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

Examination av hur väl studenten uppfyller lärandemålen sker efter samråd mellan examinator och övriga lärare med bedömning i följande fyra delar:

1. Studentens arbetsprocess, projektutveckling, frågeställningar och dokumentation av detta bedöms.

2. Studentens förmåga och skicklighet att på ett utifrån föreläsningar, uppgifter och lärandemål adekvat sätt använda och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms.

3. Studentens avslutande inlämning, projektets kvaliteter och möjligheter prövas och diskuteras utifrån sitt arkitektoniska och konstnärliga undersökande.

4. Redovisning av en reflektion kring det egna lärandet.

Projektet ska utföras inom kursens givna tidsram.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A21P3C

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Brady Burroughs (brady.burroughs@arch.kth.se)