AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp

Structural Engineering, Basic Course

Kursen ger en grundläggande förståelse för verkningssättet hos olika typer av byggnadskonstruktioner, samt grunderna i dimensioneringsprocessen avseende betong-, trä- och stålkonstruktioner.

 

Kursen behandlar egenskaperna för vanligt förekommande konstruktionsmaterial avseende hållfasthet och deformationer. Analyser genomförs främst av enskilda delar som ingår i bärande konstruktioner avseende tillåtna laster och deformationer, t.ex. balkar, pelare och ramar.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Principer för bärande system av olika material såsom betong, stål och trä
 • Förenkling samt renodling av verkliga system före beräkning
 • Lastnedräkning
 • Fackverkskonstruktioner
 • Beräkning och redovisning av snittstorheterna M, N och V
 • Beräkning av normal- och skjuvspänningar för vanliga tvärsnittstyper
 • Hållfasthetsegenskaper hos olika konstruktionsmaterial
 • Tillämpningar av elastiska linjens ekvation på balkar och pelare
 • Projektuppgift. Träkonstruktion av altantyp. Uppgiften innehåller momenten utformning, förenklad dimensionering samt förenklad kostnadsoptimering

Lärandemål *

Att ge grundläggande kunskaper om beräkning och dimensionering av enkla byggnader i olika konstruktionsmaterial.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

For students not registered on a KTH programme:

120 university credits (hp) including Structural Mechanics basic courseequivalent to at least 7,5 ECTS points. And documented proficiency in English corresponding to English B.

For students registered on a KTH programme:

AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Räkneövningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig problemtentamen (TEN1; 1,5 hp)
Projektuppgift (ÖVN1; 3 hp)
Räkneövningar (ÖVN2; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Ansell

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1005

Ges av

ABE/Betongbyggnad

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Byggnadsteknik och design samt Byggkonstruktion fortsättningskurs.

Kontaktperson

Håkan Hansson (hhansson@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1L1029