Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande förståelse för verkningssättet hos olika typer av byggnadskonstruktioner, samt grunderna i dimensioneringsprocessen avseende betong-, trä- och stålkonstruktioner.

 

Kursen behandlar egenskaperna för vanligt förekommande konstruktionsmaterial avseende hållfasthet och deformationer. Analyser genomförs främst av enskilda delar som ingår i bärande konstruktioner avseende tillåtna laster och deformationer, t.ex. balkar, pelare och ramar.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, åk 3, BBP, Obligatorisk

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60547

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Anders Ansell (anders.ansell@byv.kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AF1005 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande dimensionering av enskilda och sammansatta konstruktionselement i bärande byggnadskonstruktioner.

Kursen omfattar analyser av olika typer av bärande konstruktionselement i vanligt förekommande konstruktionsmaterial, varvid nedanstående delområden berörs:

 • Principer för bärande system av vanliga konstruktionsmaterial, såsom betong, stål och trä.
 • Förenkling och idealisering av bärande system för bärverksanalyser av statiskt bestämda och obestämda konstruktioner.
 • Lastnedräkningar och bestämmande av dimensionerande laster för bärande konstruktioner.
 • Hållfasthetsegenskaper och brottbeteende för vanliga konstruktionsmaterial, samt dimensionerande hållfasthet och brottvillkor enligt Eurokod.
 • Analyser av fackverkskonstruktioner, balkar och ramar, samt instabilitet vid böjknäckning.
 • Bestämmande av snittstorheterna tvärkraft, normalkraft och moment i bärande konstruktioner.
 • Bestämmande av normal- och skjuvspänningsfördelningar för homogena och sammansatta tvärsnitt, samt plasticerade tvärsnitt.
 • Tillämpning av elastiska linjens differentialekvation för böjmomentbelastade balkar, samt utnyttjande av numerisk lösningsmetodik för analys av böjmomentbelastade balkar.
 • Förutsättningar för utnyttjande av balktabeller (elementarfall) för konstruktionsberäkningar och dimensionering.
 • Dimensionering av enkla stålkonstruktioner i klasserna 1 till 3, samt kriterier för indelning av ståltvärsnitt i tvärsnittsklasser 1 till 4.
 • Beaktande av lokala instabilitetsfenomen för stålkonstruktioner med hjälp av tvärsnittsklassning.
 • Dimensionering av träkonstruktioner avseende axialbelastning och böjknäckning.
 • Analys och dimensionering av enkla trä- och armerade betongkonstruktioner.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom byggnadskonstruktion och möjliggöra fortsatta studier inom konstruktionsområdet. Efter godkänd kurs ska deltagarna kunna:

 • Redogöra för bärande systems funktion.
 • Analysera sammansatta konstruktioner, samt enkla statiskt obestämda konstruktioner.
 • Genomföra tvärsnittsanalyser avseende spännings- och töjningsfördelningar för sammansatta tvärsnitt och plasticerade tvärsnitt.
 • Analysera enskilda konstruktionsdelar utsatta för tryckande axialkraft, samt samverkande tryckande axialkraft och böjande moment.
 • Beakta hållfasthetsegenskaper och brottfenomen för trä-, stål- och armerade betongkonstruktioner vid dimensionering.
 • Dimensionera enkla trä- stål- och armerade betongkonstruktioner för brukslast respektive brottlast.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 3,5 hp från AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs.

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Pojektuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs 

Kontaktperson

Anders Ansell (anders.ansell@byv.kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1L1029