Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF1752 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Hur ett projekt skapas och utvecklas från behovsanalys till lokalprogram samt projektledarens och projekteringsledarens olika roller
 • Lagar och regler som styr planeringen och projekteringen av arbetsplatser
 • Arkitekturhistoria med betoning på konstruktion
 • Projektering av en mindre byggnad från idé till förenklad systemhandling inklusive arkitektritningar och brandskyddsdokumentation
 • Detaljritningar och huvudritningar och byggnadsteknikens påverkan på gestaltningen
 • Projektering av arbetsplatser

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur ett projekt skapas och utvecklas från behovsanalys till lokalprogram samt projektledarens och projekteringsledarens olika roller
 • redogöra för de lagar och regler som styr planeringen och projekteringen av arbetsplatser
 • redogöra översiktligt för arkitekturhistoria med betoning påkonstruktion
 • projekteraenmindrebyggnadfrånidétillförenkladsystemhandlinginklusive arkitektritningar och brandskyddsdokumentation
 • visa relationer mellan detaljritningar och huvudritningar samt byggnadsteknikens påverkan på gestaltningen
 • tillämpa erhållna kunskaper om hållbar utveckling när det gäller projektering av arbetsplatser.

Genom inhämtade kunskaper motsvarande lärandemålen ska studenten kunna projektera arbetsplatser med handlingar som inkluderar alla därtill hörande funktioner. Handlingarnas detaljeringsgrad motsvarar en förenklad systemhandling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser: AF1749 (ersätter HS1009 fr.o.m. läsår 21/22) och

AF1746 (ny kurs fr.o.m läsår 21/22).

För sökande till HT21 gäller endast krav på HS1009.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1752

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cecilia Hörngren (cechor@kth.se)

Övriga föreskrifter

Ersätter AF1716 fr.o.m. läsår 21/22.