Hoppa till huvudinnehållet

AF1752 Renovering, om- och tillbyggnad 1 7,5 hp

I kursens projekt, ombyggnad av en befintlig lokal till kontor, kommer du att bekanta dig med de olika krav och hänsyn samt arkitektoniska kvalitéer som utgör förutsättningar för gestaltningen av en kontorsmiljö. Ni får tillfälle att i er grupp arbeta med projektet på ett verklighetsbaserat arbetssätt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1752 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Kursen behandlar hur ett arkitektoniskt ombyggnadsprojekt utvecklas från behovsanalys till lokalprogram och vidare till förslagshandling.  Projektarbetet utförs i mindre grupper. 
 • Fokus ligger på arbetsplatsen som arkitektonisk miljö där studenterna fördjupar sig i hur aktuella lagar och regler samt konstruktion och teknik påverkar utformningen, samt även hur samhällets förändringar påverkat och påverkar gestaltningen av dagens kontorsmiljöer.
 • Hållbarhetsaspekter gällande nutida och framtida kontorsombyggnader utgör ett viktigt inslag i kursen och förutsätts komma till uttryck i de av studenterna planerade rumsliga miljöerna. 
 • Kursens viktiga bas är de schemalagda momenten: studiebesök, föreläsningar, seminarium och handledningar. Dessa lägger grunden för arbetet med kursens ombyggnadsprojekt samt behandlar de ämnen som tas upp i kursens tentamen.

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå och beskriva hur ett projekt skapas och utvecklas från behovsanalys till förslagshandling
 • använda lagar och regler som styr planeringen och projekteringen av arbetsplatser
 • redogöra översiktligt för arkitekturhistoria med betoning på konstruktion
 • bearbeta, gestalta och redovisa ett förslag på ombyggnad av en lokal till en arbetsplats
 • sammanställa och presentera ett lokalprogram och ett gestaltningsprogram för projektet
 • tillämpa erhållna kunskaper om hållbar utveckling när det gäller projektering av arbetsplatser
 • reflektera över och visa byggnadsteknikens påverkan på gestaltningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser: AF1733, AF1746, AF1747, AF1748, AF1749

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Arkitekt 3.0, Jenny Eringstam & Nina Sandahl, 2022, AB Svensk Byggtjänst, ISBN:9789179171360

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1752

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cecilia Hörngren (cechor@kth.se)

Övriga föreskrifter

Ersätter AF1716 fr.o.m. läsår 21/22.