Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG111X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60412

Rubriker med innehåll från kursplan AG111X (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen bedrivs som ett projektarbete och genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. Kursen är upplagd med organiserad handledning och med avstämning under kursperioden.

Kursinnehåll

Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom huvudområdet på grundnivå för att uppfylla kraven för examen. Kursen utformas som ett begränsat projekt av självständig karaktär inom samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

8. kunna reflektera över innebörden av en hållbar utveckling inom ämnesområdet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 135 hp ska vara avklarade i utbildningen innan examensarbetet får påbörjas, varav 60 hp med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet inklusive ämnesfördjupande kurser för den inriktning studenten har valt. Examinator avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av kursens lärandemål.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt examensuppgift som redovisas vid ett seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Brokking (peter.brokking@abe.kth.se)

Övrig information

Kursen ersätter AG110X