AH103X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Built Environment, First Cycle

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska:

- Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förväntas inom huvudområdet på ett givet problem inom trafik området

- Kunna självständigt analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom ämnesområdet.

- Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska och vetenskapliga resultat

- Kunna dokumentera och presentera sitt arbete

- Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar sin kunskapsutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Att analysera ett trafikproblem och utvärdera dess lösning forfattande av arbete , skriftlig och muntlig redovisning av arbete

Behörighet

Allmänt gäller en fördjupning på grundnivå inom trafikområdet (kurserns: AH1021, AG1104 och AG1103) skall vara avklarade innan examnesarbete får påbörjas. Det åligger examinatorn att tillset att stdenten har den fördjupning som avses ovan.

Litteratur

Meddelas vid kursens start

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examensuppgift (EXUPP1)

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Albania Nissan, bibbi@kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.