Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI1126 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en introduktion till ett antal centrala områden inom fastighet och finans; det finansiella systemets roll och funktion, bostadsmarknaden, den kommersiella fastighetsmarknaden, samt ekonomi och investeringskalkylering.

Studenterna kommer även att erhålla praktiska erfarenheter av att insamla, bearbeta och analysera information på ett korrekt och begripligt vetenskapligt sätt, genom att färdigställa och presentera en kursuppsats inom området.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för fastighetsmarknadens utveckling och hållbarhet vad gäller funktion, finansiering och förvaltning
 • Redogöra för den finansiella sektorns historia, hållbarhet och utveckling, det finansiella systemets uppbyggnad och aktörer, samt den finansiella marknadens roll i samhällsbyggnadsprocessen
 • Redogöra för hur lagar, regelsystem och olika intressenters agerande påverkar fastighetssektorn och den finansiella sektorn
 • Utföra och analysera investeringskalkyler, samt redogöra för hur dessa relaterar till samhällsekonomiska kalkyler
 • Lokalisera, använda och värdera olika typer av informationskällor och beslutsunderlag
 • Skriva och muntligen presentera en välstrukturerad och informativ uppsats

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1126

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Berggren, 08-790 8658, bjorn.berggren@abe.kth.se