Inför kursvalAI2602 Fastighetsbildning 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

De legala regelverken för förändringar i fastighetsindelningen och rättighetsupplåtelser. Betydelsen av sambandet mellan planering/planläggning och fastighetsbildning. Lagstiftning för samverkan mellan fastigheter och fastighetsägare. Olika metoder att förändra fastighetsindelningen. Värdering och hantering av fordringshavare vid fastighetsbildning. Fastighetsbestämning. Hur gemensamhetsanläggningar bildas och förvaltas  liksom bildandet och behovet av ledningsrätter. Förrättningskartor och olika krav på noggrannhet.

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper om de legala regelverken som hanterar fastighetsindelning och rättigheter till mark med Sverige som exempel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* Identifiera olika lagtekniska lösningar på praktiska problemsituationer rörande fastighetsindelning och rättighetsupplåtelser

* Jämföra olika lagars innehåll och bedöma i vilka praktiska situationer lagarna kan användas

* Tillämpa relevant fastighetsrättslig lagstiftning i enklare situationer rörande förändring av fastighetsindelning och markanknutna rättigheter

* Förklara  och identifiera förrättningsprocessen inkluderande mätning och kartläggning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till Masterprogrammet i Fastighetsutveckling och finansiella tjänster eller en examen på grundnivå som omfattar minst 180hp/120p från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen, i mark-/fastighetsekonomi/-utveckling, juridik, planering eller humangeografi.

Dokumenterade kunskaper i Engelska B eller motsvarande (exv. TOEFL, IELTS).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Eva Liedholm Johnsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2602

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Eva Liedholm Johnsson, phone: 08-790 8619, e-mail: eva.liedholm.johnsson@abe.kth.se