Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI2808 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar projektutvecklings och konceptutveckling i tidiga skeden och sätter koncept, angreppssätt och verktyg i relation till arkitektur, teknik, samhälle, hållbarhet och ekonomi.

Lärandemål

Målet med kursen är att utveckla kunskap om projektutveckling och konceptutveckling i arkitektur och byggande.  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva koncept och design som värdeskapande aktivitet inom arkitektur och byggande.
  • Förklara arkitektoniska koncept och ge exempel på angreppssätt.
  • Beskriva och använda projektledningsbegrepp och projektledningsverktyg i relation till konceptutveckling.
  • Förklara hur olika intressen kan balanseras för ett mer hållbart samhällsbyggande.
  • Relatera till och använda tidigare kunskap inom området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Kunskaper i projektkommunikation motsvarande innehållet i kursen AI2810

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarieuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Uppsats, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen är tidsbegränsad.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tina Karrbom Gustavsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2808

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd