Hoppa till huvudinnehållet

AL250X Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå 30,0 hp

Strategies for sustainable development is about analysing long-term solutions and developing knowledge concerning strategic sustainability problems. The subject is at the point of intersection between environmental issues, societal change and technological development. Strategically important sustainability issues are at the same time serious and require long-term solutions, may it be in a global or national context, for an industrial branch, enterprise, or public authority.

The width of the research area is illustrated by its many methodological approaches: Sustainability and Environmental Assessments, Environmental Economics, Environmental Sociology, Sustainable Urban and Rural Development, Futures Studies for Sustainability and Policy Analysis. In some cases more than one of these approaches are used in one and the same thesis project, but even so the emphasis is typically on one of these.

More practical information about the course can be found here:

Degree Project at Sustainable Development, Environmental Science and Engineering (SEED)

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL250X (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska utgöra en del av fördjupning inom huvudområde samhällsbyggnad på avancerad nivå för att uppfylla kraven för examen. Det innebär att examensarbetet i normalfallet ska genomföras inom strategier för hållbar utveckling.

Lärandemål

Examensarbetets övergripande mål är att ge kunskaper om kopplingar mellan miljöproblem, samhällsförändringar och teknisk utveckling. Examensarbetet ska också ge insikt i hur mänsklig aktivitet och människors beteenden, rådande eller förändrade, kan påverka miljön.

Gäller Civilingenjörsexamen och masterstudenter:

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kursupplägg

Kursen utformas som ett begränsat forskningsprojekt.

Kursstrukturen kan innefatta bl.a. Litteraturstudier, problemformulering, insamling och sammanställning av data och analys.

Examensarbetet ska redovisas vid ett seminarium. Examensarbetet ska skrivas och presenteras på svenska eller engelska. Sammanfattning ska finnas på båda språken. Examensarbetsrapporten ska plagiatgranskas.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Samtliga kurser i årskurs 1-3 alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen ska vara helt avklarade med godkänt betyg. Minst 60 hp kurser på avancerad nivå ska vara helt avklarade med godkänt betyg. Dessa 60 hp ska innefatta samtliga kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Examinator ansvarar för att se till att särskild behörighet är kontrollerad.

Rekommenderade förkunskaper

Utöver behörighetskraven kan det, beroende på examensarbetets inriktning, finnas andra behov av förkunskaper. Ta kontakt med examinator eller din handledare för att ta reda på mer.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av kursens lärandemål.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd examenrapport som redovisats vid ett seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Göran Finnveden

Profile picture Anna Björklund

Profile picture Mattias Höjer

Profile picture Berit Brokking Balfors

Profile picture Ulla Mörtberg

Profile picture Cecilia Håkansson

Profile picture Sara Borgström

Profile picture Henrik Ernstson

Profile picture Michael Alan Martin

Profile picture Miguel Mendonca Reis Brandao

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL250X

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd