DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp

Computer Graphics and Interaction

En fortsättningskurs i datalogi som ger en bred introduktion till datorgrafik och interaktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Studenterna ska efter kursen kunna

 • redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ transformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering
 • förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer
 • använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga enkla 3D-objekt
 • använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-objekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grafiska system och modeller. Grafiska primitiver. Användning av grafikbibliotek. Inmatning och interaktion. Geometriska objekt och transformationer. Projektioner och vyer. Lokala och globala belysningsmodeller. Färg. Operationer på buffertar och pixlar. Rendering: klippning, borttagning av skymda ytor, svepkonvertering. Hierarkiska och objektorienterade modeller och animering. Kurvor och ytor. Procedurella metoder. Realism. Mänsklig perception.

Vid laborationerna används ett modernt grafikpaket (OpenGL, vilket innebär att viss programmering krävs) och en modern 3D-grafikeditor.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 120 hp varav 45 hp inom matematik och/eller informationsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

DD1320 Tillämpad datalogi eller motsvarande och DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan senast 4 veckor före kursstart. Föregående läsår användes E. Angel: Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley samt material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Christopher Peters, e-post: chpeters@kth.se

Examinator

Christopher Peters <chpeters@kth.se>

Övrig information

Endast en av kurserna DH2323 Datorgrafik med interaktion och DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering får räknas med i examen.

Påbyggnad

DH2413 Avancerad grafik och interaktion, DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs och DH2651 Datorspelsdesign med avancerad grafik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.